AF BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
28.05.2018

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`na şahsen veya kargo yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ön Lisans/Lisans öğrencilerinden istenecek belgeler

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Lise Diploması Fotokopisi / Dikey Geçiş Öğrencileri İçin Önlisans Diploması Fotokopisi
  3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
  4. 1992 ve önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  6. Üniversite yerleştirme belgesi (Kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar için istenmektedir.)
  7. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
  8. Transkript (Üniversirtemizden ilişik kestikten sonra başka bir Yükseköğretim Kurumundan eğitim alıp, ders eşdeğerliği talebi olanlar için)

 

Tıp Fakültesi Öğrencisi iken İlişiği Kesilen Öğrenciler Tıp Fakültesi Öğrenci İşlerine,

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrenciler İlgili Enstitüye,

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Sivrihisar MYO Öğrenci İşlerine başvuracaklardır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

Başlangıç   : 18.05.2018

Bitiş           : 18.09.2018

Askerde olanların terhis tarihini takip eden iki ay içerisinde başvuru yapmaları gerekir.

Uygulama İlkeleri Yükseköğretim Kurulunca belirlendikten sonra ilan edilecektir.

 

 İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”