Yabancı Diller Bölümü Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönergesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİL ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (1)

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yabancı dil öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5inci maddesinin (i) bendi ile 44 ve 49’uncu maddesine ve 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı kanunun 3. maddesine; ve bunlara dayanılarak hazırlanan 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğe dayanmaktadır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini

b) Yabancı Diller Bölümü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,

c) Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi: Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil dersini,

ç) Hazırlık Eğitimi: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

d) Hazırlık Sınıfı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık sınıfını,

e) Seviye: Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre belirlenen “Başlangıç”, “Temel” ve “Orta” şeklinde oluşturulan öğrenci seviyelerini,

f) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık Eğitimi alacak öğrencilerin seviyelerini tespit etmek için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavı,

g) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin Hazırlık Eğitiminden veya Zorunlu yabancı Dil Eğitiminden muaf olabilmesi için yapılan sınavları,

f) Yabancı Dil Alan Eğitimi: Üniversitenin Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne kayıtlı olan öğrencilerin Hazırlık Eğitimini,

g)Telafi sınavı: Üniversitemiz tarafından görevlendirilen yada temsilen herhangi bir aktiviteye katılan öğrenciye ilgili öğretim döneminde verilen sınavı,

ifade eder.

Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi ve Hazırlık Eğitiminin Amaçları

MADDE 3 – (1) Zorunlu Yabancı Dil Eğitiminin amacı; öğrencilere, yabancı dilin temel kurallarını öğretmek ve yabancı dil kelime hazinesini geliştirip kendisini ifade edebilme becerisini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık eğitiminin amacı; öğrenciye, takip ettiği yabancı dilde, okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, yabancı dil kelime haznesini geliştirme, yazı ve sözle kendisini yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmaktır.

Yeterlik Sınavları

MADDE 4 – (1) Üniversitenin eğitim dili Türkçe olan herhangi bir programının birinci sınıfına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, akademik yılın başında Zorunlu Yabancı Dil Yeterlik Sınavı  düzenlenir.

(2) Üniversite Senatosunca belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun bir mazereti olan ve bu mazereti Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen, bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler için yeni Yeterlik Sınavı açılır.

(3) Üniversitenin herhangi bir birimine önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrenciler de bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muafiyet sınavlarına tekrar girebilir. Bu durumdaki öğrencilerin, ilan edilen sınav tarihinden en az bir hafta önce Yabancı Diller Bölümüne başvurması gerekir.

(4) Yeterlik sınavları, en az üç öğretim elemanından oluşan bir komisyonca yürütülür. Yabancı Dil Alanı öğrencileri için farklı sınavlar uygulanabilir.

(5) Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Yeterlik Sınavı temel dil bilgisini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alan öğrenciler, zorunlu İngilizce I ve II (Yabancı Dil I ve II) derslerinden muaf tutulurlar.

(6) Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavları dil bilgisi, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini ölçen bölümlerden oluşan sınavlardır.

(7) Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavlarında 100 üzerinden en az 70 alan öğrenciler Hazırlık Eğitiminden muaf tutulur.

(8) Yabancı Diller Bölümüne yeni kayıt yaptıran, halen öğrenci olan veya ilişiği devam eden öğrenciler için;

  • Güz yarıyılı başında
  • Güz yarıyılı tamamlandıktan sonra
  • Bahar yarıyılı tamamlandıktan sonra

Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavları düzenlenir ve bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

(9) Aşağıda belirtilen öğrenciler Hazırlık Eğitiminden ve/veya Zorunlu Yabancı Dil Eğitiminden muaf tutulurlar:

a) İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğretim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan; Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Diplôme d’études en langue française  (DELF), Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavların birinden işbu yönergenin Muafiyet ve Eşdeğerlikler Tablosu(1)’nda belirtilen asgari not ve üzeri bir not alanlar.

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler.

 

 

Muafiyet ve Eşdeğerlikler Tablosu (1)

İngilizce

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

 

TOEFL IBT

84

 

CAE

B

 

CPE

C

 

PEARSON PTE

71

 

 

Almanca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TestDaF

TDN3

Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II

B2

TELC Deutsch GmbH

C1-Befriedigend

GOETHE INSTITUT

Goethe-Zertifikat B2-Befriedigend

 

Fransızca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

DELF

DELF B1 seviyesinden 70 almak

 

Hazırlık Sınıfı Öğretim Esasları

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfına, öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrenciler kayıt yaptırabilirler.

(2) Yeni kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını ödemeyen Hazırlık Sınıfı öğrencisinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

(3) Hazırlık Sınıfında öğretim, yıl esasına göre yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.

(4) Hazırlık Sınıfında okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri ile akademik takvim, Yabancı Diller Bölümünce önerilir ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

(5) Öğrencinin Hazırlık Sınıfında hangi seviyede öğrenime başlayacağı her akademik yılın başında Yabancı Diller bölümü tarafından hazırlanıp uygulanan Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre saptanır. Bu sınava girmeyen öğrenciler en alt seviyeden öğretime başlar.

(6) Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslere, bulundukları sınıfın yıllık ders saatinin en az %85i oranında devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık oranı toplam yıllık ders saatinin %15’ini geçen öğrenci, Hazırlık Sınıfında başarısız sayılır, yıl sonu sınavına alınmaz. Bununla birlikte,

a)  Üniversite Rektörlüğü tarafından akademik, sosyal veya sportif amaçlı görevlendirilen öğrencilerin görevleri süresi boyunca;

b)   Öğrencilerin birinci derece yakınlarından biri vefat ettiğinde durumu belgelemesi halinde beş gün için;

devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(7) Hazırlık Sınıfına dinleyici ve misafir öğrenci kabul edilmez.

Değerlendirme ve notlar

Başarı ve Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfında başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir akademik yıl içerisinde en az üç ara sınav ve bir yıl sonu sınavı yapılır. Ayrıca, yıl boyunca ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler yapılabilir. Akademik yıl sonunda düzenlenen yıl sonu sınavı, derslere devam etmeksizin kendi imkânları ile sınava hazırlanan tekrar öğrencileri için, Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavı olarak dikkate alınır.

b) Genel başarı notu 100 üzerinden belirlenir. Yıl sonu sınavı, ara sınavlar, kısa sınavlar, ödevler ve diğer değerlendirmelerin yıl içi notuna katkı oranları Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir ve öğretim yılının ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin Hazırlık Sınıfını başarmış sayılabilmesi için genel başarı notunun en az 70 olması gerekir.

c)Öğrenciler Hazırlık Eğitimi Yeterlilik Sınavı veya Hazırlık Eğitimi geçme notu olarak 85 veya üzeri almaları halinde fakültelerinde ilgili dilin yazma becerisine yönelik verilen ilk zorunlu dersten AA notu ile muaf olurlar.

 (2) Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi başarı ve değerlendirme esasları şunlardır:

a) Zorunlu Yabancı Dil Dersleri, Güz döneminde İngilizce I (Yabancı Dil I) ve Bahar döneminde İngilizce II (Yabancı Dil II) isimleri altında dönemlik olarak yürütülmektedir. Bu derslerin haftalık saatleri ve kredileri fakülte ve yüksekokullara göre değişiklik gösterebilir. Dersler Yabancı Diller Bölümü’nün belirteceği şekilde çevrim içi veya yüz yüze yürütülebilir.

b) Başarı değerlendirmesi en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Ayrıca, yıl boyunca ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler yapılabilir. Sınavlar Yabancı Diller Bölümü’nün belirteceği şekilde çevrim içi veya derslik ortamında yürütülebilir.

c) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, kısa sınav, ödev ve diğer değerlendirmelerin genel başarı notuna katkı oranları Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Öğrencilerin kredisiz zorunlu yabancı dil dersinden başarılı sayılabilmeleri için genel başarı notunun en az 50 olması gerekir.

Başarılı ve Başarısız Öğrenciler

MADDE 7– (1) Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavında ya da hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu programda yabancı dilde açılan derslere kayıt yaptırabilir.

(2) Öğretim yılı sonunda başarısız olan öğrencilerin, Hazırlık Sınıfını bir yıl tekrar etmesi ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek o yıl sonunda yapılan yıl sonu sınavına girebilmesi için başarısız olduğu yıl içinde devam şartını yerine getirmiş olmalıdır. Hazırlık Sınıfı bir defadan fazla tekrar edilmez. Hazırlık Sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. İlişiği kesilen öğrencilerden isteyenlere, Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı yıla ait Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda açıklanan ve yerleştirildiği program için belirlenen özel koşullardaki esaslar uygulanır.

Mazeret ve Telafi Sınavları

MADDE 8 – (1) Üniversite Senatosunca belirlenmiş “Haklı ve Geçerli Nedenler”le, herhangi bir ara sınava veya yıl sonu sınavına katılamayan ve mazereti, Yabancı Diller Bölümünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Hazırlık Sınıfı öğrencileri için mazeret sınavı düzenlenir. Bu sınavlar dışındaki, kısa sınavlar, ödevler ve diğer değerlendirmeler için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret ile ilgili başvuru, mazeretin bitiminden itibaren ilk 2 iş günü içinde yazılı olarak Yabancı Diller Bölümüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul edilmez.  Bir öğrenci bir öğretim yılı boyunca en fazla bir mazeret sınavı hakkından yararlanabilir.

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinin mazeret sınavı başvuruları ilgili öğrencinin kayıtlığı olduğu birim tarafından yürütülür, mazereti uygun görülen öğrencilerin listesi birimi tarafından Yabancı Diller Bölümüne gönderilir.

 (2) Mazereti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

(3) Telafi sınavı ilgili yönetim kurulu kararı ile uygulanır ve tarihleri ilan edilen sınavların telafisi yapılır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 9 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz notların duyurulmasını izleyen ilk 5 (beş) işgünü içinde Yabancı Diller Bölümüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Yabancı Diller Bölümünce incelenir ve Üniversite Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Sınav sonuçlarında maddi hata dışında değişiklik yapılmaz.

 (2) Öğrenciler girmedikleri sınavlardan veya teslim etmediği ödev ve benzeri değerlendirmelerden 0 (sıfır) puan almış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12– Bu Yönerge 2018-2019 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.    

---------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 08.08.2018 gün ve 16/1 sayılı Senato Kararı