TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Kapsam:

Madde 1- Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin fakültelerini kapsar.

Amaç:

Madde 2-Yandal programının amacı, kendi lisans programını başarı ile sürdüren öğrencinin ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika almasını sağlamaktır.

Madde 3-Yandal programı, ilgili bölüm ve fakülte yönetim kurulunun önerisi ve üniversite senatosunun kararı ile kesinleşir.

Başvuru:

Madde 4-İlgili bölümlerin fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar senato kararı ile kesinleşir ve birimlerce duyurulur. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Madde 5-Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, anadal programında başvuru sırasına kadar olan sürede eğitim planındaki tüm derslerini alıp, başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Programa kabul işlemi başvurduğu bölümün yer aldığı fakülte yönetim kurulu kararı ile tamamlanır ve duyurulan kayıt haftası içerisinde yandal programına da kayıt yaptırılır.

 

Program

Madde 6-Yandal programı nedeniyle öğrencinin kendi lisans programındaki başarı durumu ve mezuniyeti hiçbir şekilde etkilenmez. Yandal programı için ayrı not durum belgesi (transkript) düzenlenir.

Madde 7-Bir öğrenci hem yandal hem de çift anadal programına kayıt yaptıramaz.

Başarı ve Sertifika:

Madde 8- Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir. Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. Yandal programından çıkarılan öğrencilere istemeleri halinde bu programda almış oldukları dersleri gösteren transkript verilir.

Madde 9-Kendi lisans programında mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda yandal programını en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlarsa bu öğrenciye  başarı belgesi (yandal sertifikası) verilir.

Madde 10-Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans veya önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Madde 11-Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun 25.01.2017 tarih 03/04 sayılı kararıyla kabul edilmiştir