TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Trafik Yönergesi
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Trafik Yönergesi
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren konularda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, Yönergede düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri belirlemektir.
 
Tanımlar
Madde 2- Bu Yönergenin uygulanmasında;
Üniversite : Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
Yerleşke   : Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin yönetimi altında bulunan ve araçla girilebilen alanları,
Araç Giriş Kartı: Motorlu araçların Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel veya öğrencilerine ait olduğunun anlaşılmasını sağlayan kartı,
Misafir Araç Giriş Kartı: Araç Giriş Kartı olmayan ancak Üniversite personelini ziyarete gelen kişilerin kullandığı araçlar için giriş kapısında kimlik karşılığı alınan kartı,
Ziyaretçi Araç Giriş Fişi: Araç Giriş Kartı olmayan araçlar için ziyaretçi veya öğrencilerin yerleşke girişinde butona basarak alacağı fişi,
Araç    : Yerleşkeye getirilen her türlü motorlu taşıtları,
Güvenlik Amirliği: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Güvenlik Amirliğini,
Yönerge : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Trafik Yönergesini
ifade eder.
 
Uyulması Gereken Kurallar
Madde 3 - Araç Giriş Kartı
a)        Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek öğrenci, personel veya emekli öğretim üyelerinin, otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü sağlamak amacı ile, Araç Giriş Kartı alması zorunludur.
b)        Araç Giriş Kartı, Araç Giriş Kartı İstek Formu (EK-2) doldurularak İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlığından temin edilir. Araç Giriş Kartı, sadece istekte bulunulan araçta kullanılmak üzere verilir. Başka araçlarda kullanmak yasaktır. Araç Giriş Kartı, öğrencilere her eğitim-öğretim dönemi başında verilir ve sadece verildiği dönem için geçerlidir.
c)        “Araç Giriş Kartı” aracın ön camına; rahatlıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir.
d)        Birden fazla araç kullananlar her bir araç için ayrı giriş kartı almak zorundadır. Ücreti, dağıtım süresi ve yeri önceden duyurulur. Gerekçesinin Trafik Kurulu Başkanlığınca uygun görülmesi halinde ikinci bir araç için Giriş Kartı verilebilir. Ancak ikinci araç için verilecek Giriş Kartından -Trafik Kurulunun belirleyeceği- daha yüksek bir ücret alınır. Araç Giriş Kartı hasar gördüğünde, araç satıldığında veya devredildiğinde kart iade edilir. Eski kartın iade edilmesi koşuluyla ücrete tabi kart yerine yenisi ücretsiz verilir. Eski kartını en geç 15 gün içinde iade etmeyenlere yeni Araç Giriş Kartı verilmesi, Trafik Kurulu Başkanlığı'nın onayına tabidir. Bu koşullarda verilecek yeni Araç Giriş Kartı için Trafik Kurulunun belirleyeceği-daha yüksek bir ücret alınır.
e)        Araç Giriş Kartı taşımayan ancak üniversite personelini ziyarete gelen kişilerin Üniversite girişinde kimlik karşılığı “Misafir Araç Giriş Kartı” almaları ve bu kartı yerleşke içerisinde kalınan süre boyunca rahatlıkla görülecek şekilde araçlarında bulundurmaları gerekmektedir. Yerleşke çıkışında Misafir Araç Giriş Kartı iade edilir ve bırakılan kimlik alınır.
f)         İlgili birim amirliğince, her dönem başında, biriminde (dekanlık/yüksekokul/enstitü) ders vermesi karara bağlanan, üniversitemiz personeli olmayan öğretim üye ve elemanlarının bir listesi, sadece o döneme mahsus Araç Giriş Kartı tanzim edilmek üzere, İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlığına bildirilir.
g)        Araç Giriş Kartı olmayan araçlar için “ziyaretçi” veya “öğrenciler” yerleşke girişinde butona basarak Ziyaretçi Araç Giriş Fişi alacaklar ve bu fişi aracın ön camına dışarıdan görülecek şekilde yerleştireceklerdir. Yapılan kontrollerde Ziyaretçi Araç Giriş Fişi olmayan araçlara cezai işlem uygulanacaktır. Sürücü yerleşke çıkışında bu fişi teslim ederek park ücreti ödeyecektir. Ödenecek park ücretleri trafik kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
h)        Resmi kurum ve kuruluşlara ait resmi plakalı veya resmi görevle gelen araçlardan giriş ücreti alınmaz.
 
Seyir ve Park Kuralları
Madde 4. Yerleşke içinde
a)        Levhalarla gösterilen hız limitlerine uygun olarak araç kullanılır,
b)        Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır,
c)        Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır,
d)        Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara öncelikle yol vermesi zorunludur,
e)        Sürücüler Trafik ve Güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır,
f)         Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçlar yerleşkeye alınmaz,
g)        Plakasız araçlar yerleşkeye alınmaz,
h)        Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları yerleşkeye alınmaz,
i)         Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde bir daha yerleşkeye araç ile girmelerine izin verilmeyebilir,
j)         Yerleşke içerisinde araç yıkamak yasaktır,
k)       Otoparklar akademik-idari personel otoparkı, öğrenci ve ziyaretçi otoparkı şeklinde sınıflandırılmış olup, akademik-idari personel otoparkına sadece uygun araç Giriş Kartı taşıyan araçlar girebilir ve park edebilir,
l)         Motosikletlerin araç otoparklarına park edilmesi zorunludur. Bisikletler ise kendilerine ayrılan özel yerlere park etmelidir,
m)      Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara veya yol kenarlarına park edilemez. Yasak yerlere bırakılan araçlar trafik görevlileri tarafından çektirilir veya kilitlenir. Bu araçlar ancak gerekli cezai işlem yapıldıktan sonra sahibine iade edilir. Taşıma veya yükleme/indirme amacıyla kısa süreli dahi olsa hiçbir araç kaldırım ve yaya yoluna çıkamaz,
n)        Araç sahipleri otoparkta park düzeni sağlamak üzere çizilen çizgilere uygun park etmek zorundadır,
o)        Sürücüler bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadırlar.
Kural İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
Madde 5.
a)        Yerleşke sınırları içerisinde bu Yönergede belirlenen kurallara ve/veya Karayolları Trafik mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversite tarafından belirlenmiş Ceza Puan Sistemi uygulanır. Ceza puanlarının yanı sıra, Trafik Kurulunun gerekli görmesi halinde, sürücü ceza puanına bakılmaksızın öğrenci veya personeli ilgili Disiplin Kuruluna sevk edebilir. (Bkz. Madde 6. Disiplin soruşturmasını gerektirecek durumlar)
b)        Yerleşke içi trafik kurallarını ihlal edenlere "Trafik Kuralı İhlal Pulu" verilir. İhlalin niteliğine göre ceza puanı, sürücünün kayıtlarına işlenir. Sürücünün, kendisine yapılan bu bildirime itirazı olduğu takdirde Koruma ve Güvenlik Amirliğine başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan sonuç alamaz ise, Trafik Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak temyiz talebinde bulunabilir.
c)        Her taşıt için 10 puanlık ceza limiti bulunmaktadır. Kural ihlalinde EK-1’de verilen ceza tablosuna göre puan eklenir. Disiplin soruşturması açılması gerektiren kural ihlali halinde ayrıca, Koruma ve Güvenlik Amirliği tarafından bir tutanak tanzim edilerek Rektörlüğe bildirilir ve ilgili birim tarafından gerekli işlem yapılır.
d)        10 Ceza puanı limitini dolduran sürücülerin Araç Giriş Kart’ları iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren 1 ay süre ile yeni taşıt kartı verilmez ve yerleşkeye alınmaz. İkinci defa ceza puan limitini dolduran sürücülerin araçları iptal tarihinden itibaren 3 ay süre ile yerleşkeye alınmaz, yeni taşıt kartı verilmez. Üçüncü kez veya daha fazla ceza puan limitini dolduran sürücülerin araçları iptal tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yerleşkeye alınmaz ve yeni taşıt kartı verilmez. Sürücülerin puan kayıtları Koruma ve Güvenlik Amirliği tarafından tutulur.
e)        Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların aracı yerleşke dışına çıkarılır, ayrıca tutanak tutularak İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulur.
f)         Her yılın 31 Ağustos tarihi itibarıyla toplam ceza puanı 10 ve altında olanların ceza puanları bir sonraki eğitim-öğrenim yılı için sıfırdan başlar. 10 puanı aşanlar ise yeni öğrenim yılına, aştığı kadar puan ile başlar (örneğin, bir önceki öğrenim yılında toplam 13 puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına 3 puanla başlar.)
i)         Yerleşke otoparklarında 7 günden uzun süreli park eden ziyaretçi araçları veya Koruma ve Güvenlik Amirliği’nce gerekli görülen durumlarda, araçlar güvenlik sebebiyle süreye bakılmaksızın çektirilir.
 
Disiplin Soruşturmasını Gerektirecek Durumlar
Madde 6-
a)        Alkollü araç kullanmak,
b)        Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,
c)        Trafik veya Koruma ve Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret etmek veya fiziksel şiddet uygulamak veya uygulamaya teşebbüs etmek,
d)        Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek,
e)        Araç Giriş Kartı sahtekârlığı yapmak veya kartını başkasına kullandırmak veya kullanmak,
f)         Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile yerleşkeye girmek,
g)        Yasalarla yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü içkileri araçta bulundurmak,
h)        Trafik Kurulu'nun gerek göreceği diğer haller.
 
Genel Hususlar
Madde 7
a)        Yerleşke içerisinde trafik kazası, trafik kurallarının ihlali veya trafik şikayetleri için 1490,1476, 1492 veya 1494 dahili telefonları ile Koruma ve Güvenlik Amirliği’ne ulaşılabilir.
b)        Otoparkta meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından ve araçlara gelebilecek hasardan Üniversite sorumlu değildir.
 
Yürürlük
Madde 8- Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu’nun 03.01.2008tarihli ve 1/1 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
Yürütme
Madde 9- Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
 
EK 1.
 
T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TRAFİK CEZASI PUAN TABLOSU
 

 

NO TRAFİK SUÇU CEZA
PUANI
1
Araç Giriş Kartın’ı araçta bulundurmamak veya belirlenen yere yapıştırmamak
1
2
Bir araca kayıtlı araç kartını başka bir araçta kullanmak
3
3
Otoparkta çizgiler ile belirlenen şekil dışında park etmek
1
4
Yasak yerlere park etmek
3
5
Hız sınırlarını aşmak (%100’e kadar)
3
6
Hız sınırlarını aşmak (%100’den fazla)
5
7
Klakson çalmak, yüksek sesle müzik dinlemek, araçtan çöp atmak
2
8
Tehlikeli şekilde araç kullanmak
3
9
Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate almamak
2
10
Araç yıkamak
1
11
Trafik kanununda belirtilen diğer kurallara uymamak
2
12
Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek
3