TR | EN
Sosyal Etkinliklere Katılım Dersi Uygulama Esasları Yönergesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

“SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIM” DERSİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmek, bütçe olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak sosyal, kültürel ve spor gereksinimlerini karşılamak için; öğrencilerin Üniversite içinde ve dışında, Üniversitenin Kurumsal kimliğini ön plana çıkaracak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olacak şekilde oluşturacakları sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal alanlarda çalışmalarının isteğe bağlı olarak AKTS ders kredisine dönüştürülmesi ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlik ve diğer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) 2547 sayılı YÖK Kanunu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) İsteğe Bağlı Sosyal Etkinlikler: İsteğe bağlı ders dışı sosyal etkinlikler, öğrencilerin ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerini ifade eder.

 

İkinci Bölüm

Etkinliklere Katılım Esasları ve Kredilendirme

Madde 5- (1) Bu yönergenin EK-1’i kapsamında yer alan isteğe bağlı ders dışı en az beş etkinliğe katılan öğrenciler 3 AKTS elde eder.

(2) Öğrencinin katıldığı etkinliklerin tamamı belirli bir öğretim yılı yarıyılı içinde gerçekleşmiş ve danışman onayı sonrasında Bölüm/Program Başkanlığına bildiriminin yapılmış olması ve Bölüm/Program Başkanlığınca onaylanmış olması gereklidir.

(3) Katılınan etkinliklerin herhangi bir ders kapsamında olmaması zorunludur.

(4) Üniversitemizi temsilen spor müsabakalarına katılan öğrenciler katıldığı en azbeş müsabakadan 3 AKTS elde eder.

(5)  Üniversitemizi temsilen HAMER etkinliklerinde görev alan öğrenciler katıldığı beş etkinlikten 3 AKTS elde eder.

 (6) Etkinlik düzenleme komitelerinde yer alan öğrenciler için etkinliğin her bir günü bir etkinliğe katılmış kabul edilir.

(7)  Birimler tarafından açılan kurs ve eğitimlere katılan öğrenciler için kurs ve eğitimin her bir günü bir etkinlik kabul edilir.

(8) Bir yıl süreyle görev yapan Öğrenci Konseyi bölüm/program/fakülte/üniversite temsilcileri beş etkinliğe katılmış kabul edilir.

(9) Öğrenci Kulüpleri tarafından düzenlenen etkinliklerde, etkinliğe katılım sağlayan tüm klüp üyeleri için etkinliğin her bir günü bir etkinliğe katılmış kabul edilir.

Madde 6- (1) Eğitim-Öğretim dönemi süresince Ön lisans / Lisans öğrencilerinin transkriptlerine en fazla 3 AKTS’lik “Sosyal Etkinliklere Katılım” dersi harf notu (YT olarak) eklenir.

(2) Etkinliklere katılan öğrenci, Sosyal Etkinlik Katılım Belgesini (EK-1) doldurarak ve katıldığı etkinlikleri belgelendirerek danışmanına veya birimde görevlendirilmiş bir komisyona onaylatır ve eğitim-öğretim döneminin son haftasında Bölüm/Program Başkanına teslim eder.

(3) Bölüm/Program Başkanlığı, sosyal etkinliklere yeterli katılım sağlayan öğrencilere YT harf notu önerisi ile birlikte yarıyıl sınavları birinci haftası sonuna kadar öğrenci listelerini belgeleri ile birlikte Dekanlık/Müdürlüğe birim Yönetim Kurulu kararı için gönderir.

(4) Birim Yönetim Kurulu, sosyal etkinliklere yeterli katılım sağlayan öğrencilerin ders harf notları için alacağı kararı yarıyıl sınavları son haftası içerisinde Öğrenci İşleri daire başkanlığına gönderir.

(5) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencinin trankriptine “Sosyal Etkiliklere Katılım” dersi harf notunu işler.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

EK-1 Beyan edilebilecek Sosyal Etkinlikler

İstihdam ve Kariyer Günleri  

Proje ve Çalışma Guruplarında Yer Almak   

 

Üniversite İçi ve Dışı Ağaç Dikme Etkinlikleri

Kongre, Sempozyum, Panel, Seminer, Sergi Etkinlikleri

Üniversite Salonlarında Düzenlenen Tiyatro, Konser ve Halk Oyunları Gösterileri

Öğrenci Kulüpleri Tarafından Yapılan Etkinlikler    

Üniversite/Fakülte Spor Müsabakalarında Yer Almak

HAMER Etkinliklerinde Görev Almak

Öğrenci Konseyinde  bölüm/program/fakülte/üniversite temsilcisi olarak görev yapmak

Birimler Tarafından Açılan Kurs ve Eğitimlere Katılmak    

Diğer Üniversiteler Tarafından Düzenlene Etkinliklere Katılmak

Resmi, Özel Kurumlar ile Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Açılan Kurs ve Eğitimlere Katılmak       

Bilimsel, Kültürel, Sosyal Proje ve Çalışma Gruplarında Yer Almak (Siyasi içerikli olmamak üzere)

 

 

EK-2 ETKİNLİKLERE KATILIM FAALİYET RAPORU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı

 

Öğrenci No

 

Fakülte / MYO

 

Bölüm/Program

 

 

 

ETKİNLİK NO :

Etkinlik Adı/Başlığı

 

Etkinlik Tarihi

 

Etkinlik Süresi

 

KONU/İÇERİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenlendiği Yer/Adres

 

 

 

 

İlgili Öğrencinin Katıldığına Dair Düzenleyici  Onayı

 

 

                                                                         UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

Öğrenci Adı-Soyadı                                                  Danışmanın Adı-Soyadı                            

         İmza                                                                                İmza