TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

Amaç

Madde 1--(1) Bu yönergenin amacı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yürütülen Çift anadal programlarına ilişkin esasları düzenlemektedir

Kapsam

Madde 2-(1)  Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yürütülmekte olan çift anadal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile çift anadal programı uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin çift ana dal programlarını düzenleyen maddesine ve 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu yönergede geçen,

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b)Ana dal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek Eskişehir Osmangazi üniversitesi’ de kayıtlı oldukları lisans programını

c)Bölüm Başkanı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik bölümlerinin başkanlarını,

ç)ÇAP: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ikinci anadal, çift anadal programlarını,

d)  GNO:  Genel Not Ortalamasını,

e)   İlgili fakülte kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakülte kurullarını,

f) İlgili fakülte yönetim kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakülte yönetim kurullarını ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Çift ana dal programı

Madde 5-Çift anadal programı, ilgili bölüm kurulu, fakülte kurulunun önerisi ve üniversite senatosunun kararı ile kesinleşir.

Başvuru

Madde 6-Çift anadal programı kontenjanları ilgili bölümlerin bağlı olduğu  fakültelerce her öğretim yılı başında belirlenerek senato kararı ile kesinleşir ve öğrencilere duyurulur. Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir

 

Madde 7-Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

Madde 8- Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için, anadal lisans programında başvuru sırasına kadar olan sürede eğitim planındaki tüm derslerini alıp başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının en az 3, 00 olması ve başvuru anında, sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20’de bulunması ve disiplin cezası almamış olması gerekir. Aşağıdaki şartlar uyarınca kontenjanlar Üniversite Senatosunca belirlenir ve öğrenciler bu şartlar kapsamında başvurabilir. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan diploma programlarına çift anadal diploma programı başvuru yapmak isteyen öğrencinin, ilgili çift anadal diploma programı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yükseokulu’nca Yapılacak Hazırlık Muafiyet Sınavı Sonuç Belgesi yada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen  ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son üç yıl içinde alınmış) istenecektir.

-Anadal Diploma programındaki genel not ortalaması en az 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfına başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.

Madde 9-Öğrencinin çift anadal programına kabul işlemi, başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülerek fakülte yönetim kurulu kararı alınmasıyla tamamlanır ve öğrenci kayıt haftası içerisinde çift anadal programına kaydını yaptırır.

Madde 10- Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Program

Madde 11- Öğrencinin çift anadal programından alması gereken dersleri ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. Mezun olabilmesi için en az  60 AKTS kredisini  çift anadal programından almış olması koşulu ile  240 AKTS’ kredisini sağlaması ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,72 olması gerekir.

Madde 12- Öğrencinin anadal lisans programı ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarı durumu ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı not durum  belgesi düzenlenir.

Madde 13-Öğrencinin anadal lisans programı ile çift anadal programında yer alan eşdeğer dersler, öğrencinin programa kabulü sırasında fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Her iki programda eşdeğer kabul edilen dersler not durum belgesinde gösterilir ve genel  not ortalamasına katılır.

Madde 14- Bir öğrenci birden fazla çift anadal programına ya da hem çift anadal ikinci lisans hem de yandal programına kayıt yaptıramaz.

Madde 15- Öğrenci kendi isteği ile çift anadal programını bırakabilir.

Madde 16- Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  ” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal  programına yatay geçiş yapamaz.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 17- Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ağırlıklı genel  not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ın altına kadar düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması ikinci kez 2.50’ın altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste  ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. Çift anadal programından kaydı silinen öğrencilere istemeleri halinde çift anadal programında almış oldukları dersleri gösteren transkript verilir.

Madde 18- Anadal programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, çift anadal programını verilen sürede en az 2.72 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlarsa, bu öğrenciye çift anadal diploması da verilir. Anadal programında mezuniyet hakkı elde etmeden öğrenciye çift anadal programının lisans diploması verilmez.

Madde 19-Yatay geçişle gelen öğrenci çift anadal programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı bölümde en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur.

Madde 20- Anadal lisans programında mezun olan çift anadal programına kayıtlı öğrencinin öğrencilik işlemleri, çift anadal programına kayıtlı olduğu fakülte tarafından yürütülür.

Madde 21- Çift anadal programına kayıtlı öğrenci anadal lisans programından mezun oluncaya kadar sadece bu öğretimin, mezun olduktan sonra ise çift anadal programına ait öğrenci katkı payını öder.

Madde 22- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre içinde çift anadal programından mezun olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Madde 23- Anadal lisans programından mezuniyet hakkı elde eden öğrenci çift anadal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Staj zorunluluğu olan ikinci anadal programına kayıt yaptıran öğrenci, mezuniyet için bu programın staj yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadır.

Madde 24- Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin programları arasında çift anadal programı hiçbir şekilde uygulanmayacaktır. Ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.

Akademik İzin

 Madde 25 (1) Anadal programında akademik izin alan  öğrenciler, ÇAP’da da izinli sayılırlar.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 26-(1) Bu yönerge 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılından önce çift anadal programlarına kabul edilen öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük :

Madde 27-(1)Bu Yönerge  Üniversite Senatosu tarafından 22/05/2020 tarihinde kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 28-(1) Bu Yönerge hükümleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.