TR | EN
AKADEMİK İZİN (KAYIT DONDURMA) İŞLEMLERİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 27. Maddesinde;

"Akademik izin

MADDE 27 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belgeleyen öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere ön lisans programında iki yarıyıla, lisans programlarında dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılır. Bir yıl süreli hazırlık sınıflarında, akademik izin yıllık olarak verilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan heyet raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra akademik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında, ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren ilk dört hafta içinde yapılmayan akademik izin talepleri, işleme konulmaz." denilmektedir.

 

Akademik izin almak isteyen öğrencilerin, Akademik İzin Formunu doldurularak haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belgeleyen belge ile birlikte bağlı bulunduğu Fakülte / Yüksekokula yarıyılın başlangıcından itibaren ilk dört hafta içinde müracaat etmesi gerekmektedir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan heyet raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

 Fakülte Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenciye Akademik İzin verilir ve karar öğrenci işleri tarafından öğrencinin sistemine işlenir.