TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi (ESKİ)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Kapsam

Madde 1-Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin fakültelerini  kapsar.

Amaç

Madde 2-Çift anadal programının amacı anadal lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır.

Madde 3-Çift anadal programı, ilgili bölüm kurulu, fakülte kurulunun önerisi ve üniversite senatosunun kararı ile kesinleşir.

Başvuru

Madde 4-Çift anadal programı kontenjanları ilgili bölümlerin bağlı olduğu  fakültelerce her öğretim yılı başında belirlenerek senato kararı ile kesinleşir ve öğrencilere duyurulur. Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki 1. sınıf 1. dönem asli öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

Madde 5-Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

Madde 6- Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için, anadal lisans programında başvuru sırasına kadar olan sürede eğitim planındaki tüm derslerini alıp başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının en az 3, 00 olması ve başvuru anında, sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20’de bulunması ve disiplin cezası almamış olması gerekir. Aşağıdaki şartlar uyarınca kontenjanlar Üniversite Senatosunca belirlenir ve öğrenciler bu şartlar kapsamında başvurabilir.

- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan diploma programlarına çift anadal diploma programı başvuru yapmak isteyen öğrencinin, ilgili çift anadal diploma programı için Senato tarafından kabul edilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından, ÜDS/KPDS/YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puan aldığını belgelemesi gerekir.

-Tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları, programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.

-Anadal Diploma programındaki genel not ortalaması en az 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfına başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.

Madde 7-Öğrencinin çift anadal programına kabul işlemi, başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülerek fakülte yönetim kurulu kararı alınmasıyla tamamlanır ve öğrenci kayıt haftası içerisinde çift anadal programına kaydını yaptırır.

Madde 8- Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Program

Madde 9- Çift anadal programı en az 60 AKTS kredisinden oluşur. Çift anadal programından mezun olabilmek için öğrencinin anadalından eşdeğer sayılan dersleriyle birlikte aldığı derslerin kredileri toplamı 240 AKTS’den az olamaz.

Madde 10- Öğrencinin anadal lisans programı ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarı durumu ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı not durum  belgesi düzenlenir.

Madde 11-Öğrencinin anadal lisans programı ile çift anadal programında yer alan eşdeğer dersler, öğrencinin programa kabulü sırasında fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Her iki programda eşdeğer kabul edilen dersler not durum belgesinde gösterilir ve genel  not ortalamasına katılır.

Madde 12- Bir öğrenci birden fazla çift anadal programına ya da hem çift anadal ikinci lisans hem de yandal programına kayıt yaptıramaz.

Madde 13- Öğrenci kendi isteği ile çift anadal programını bırakabilir.

Madde 14- Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  ” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal  programına yatay geçiş yapamaz.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 15- Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel anadal not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.00’ın altına kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.00’ın altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste  ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. Çift anadal programından ilişiği kesilen öğrencilere istemeleri halinde çift anadal programında almış oldukları dersleri gösteren transkript verilir.

Madde 16- Anadal programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, çift anadal programını verilen sürede en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlarsa, bu öğrenciye çift anadal diploması da verilir. Anadal programında mezuniyet hakkı elde etmeden öğrenciye çift anadal programının lisans diploması verilmez.

Madde 17- Anadal lisans programında mezun olan çift anadal programına kayıtlı öğrencinin öğrencilik işlemleri, çift anadal programına kayıtlı olduğu fakülte tarafından yürütülür.

Madde 18- Çift anadal programına kayıtlı öğrenci anadal lisans programından mezun oluncaya kadar sadece bu öğretimin, mezun olduktan sonra ise çift anadal programına ait öğrenci katkı payını öder.

Madde 19- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre içinde çift anadal programından mezun olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Madde 21- Anadal lisans programından mezuniyet hakkı elde eden öğrenci çift anadal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Staj zorunluluğu olan ikinci anadal programına kayıt yaptıran öğrenci, mezuniyet için bu programın staj yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadır.

Madde 22- Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin programları arasında çift anadal programı hiçbir şekilde uygulanmayacaktır. Ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.

Madde 22-Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun 25.01.2017 tarih ve 03/03 sayılı kararı ile kararıyla kabul edilmiştir.