TR | EN
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönergesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin (ı) bendi ile 44 ve 49’uncu maddesine ve 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı kanunun 3. Maddesine ve bunlara dayanılarak hazırlanan 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğe dayanmaktadır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Hazırlık Eğitimi: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

b) Hazırlık Sınıfı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıfını,

c) Mazeret Sınavı: Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavı,

ç) Muafiyet Sınavı: Öğrencinin Hazırlık Eğitiminden veya Zorunlu Yabancı Dil Eğitiminden muaf olabilmesi için yapılan sınavları,

d) Seviye: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre belirlenen gruplarını,

e) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık Eğitimi alacak öğrencilerin yabancı dil düzeylerini tespit etmek için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,

f) Telafi sınavı: Üniversite tarafından görevlendirildiği için öğrencinin giremediği tüm sınavlar için yapılan ara sınavları,

g) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi: Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, 2547 sayılı Kanun gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil eğitimini, ifade eder.

Zorunlu yabancı dil eğitimi ve hazırlık eğitiminin amaçları

MADDE 4 – (1) Zorunlu Yabancı Dil Eğitiminin amacı; öğrencilere, yabancı dilin temel kurallarını öğretmek ve öğrencilerin yabancı dil kelime hazinesini geliştirip kendisini ifade edebilme becerisini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık eğitiminin amacı; öğrenciye, takip ettiği yabancı dilde, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilme, yabancı dil kelime haznesini ve dil bilgisi yeterliliğini geliştirme, yazılı ve sözlü olarak kendisini yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmaktır.

Muafiyet sınavları

MADDE 5 – (1) Üniversitenin herhangi bir programının birinci sınıfına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, akademik yılın başında muafiyet sınavları düzenlenir. Bu sınavlara üniversitenin herhangi bir birimine kayıtlı olan öğrenciler tekrar girebilir. Sınav takvimi ilgili akademik yılın başında ilan edilir. Bu durumdaki öğrencilerin, ilan edilen sınav tarihinden en az 10 (on) iş günü önce Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurması gerekir.

(2) Muafiyet sınavları, en az üç öğretim elemanından oluşan bir komisyonca yürütülür.

(3) Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı: Zorunlu yabancı dil eğitimi muafiyet sınavı temel dil becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınav için mazeret sınavı düzenlenmez. Bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alan öğrenciler, zorunlu İngilizce I/1 ve II/2 (Yabancı Dil I/1 ve II/2) derslerinden muaf tutulurlar.

(4) Hazırlık eğitimi muafiyet sınavı: Hazırlık eğitimi muafiyet sınavı yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak bir veya birden çok oturumda uygulanabilir. Hazırlık eğitimi muafiyet sınavlarında 100 üzerinden en az 70 alan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf tutulur.

(5) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran, halen öğrenci olan veya ilişiği devam eden öğrenciler için; güz yarıyılı başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda muafiyet sınavları düzenlenir ve bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

Hazırlık sınıfında öğretime devam eden öğrencilerin güz ve bahar yarıyılı sonunda düzenlenen hazırlık eğitimi muafiyet sınavına girebilmeleri için: eğitim aldıkları dildeki çıkış seviyesini başarı ile bitirmeleri ya da çıkış seviyesinin bir altındaki seviyenin de bulunduğu yarıyıl genel başarı notunun 100 üzerinden en az 80 olması gerekir.

(6) Aşağıda belirtilen öğrenciler hazırlık eğitiminden ve/veya zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf tutulurlar:

a) İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğretim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan; Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Diplôme d’études en langue française  (DELF), Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavların birinden işbu yönergenin Muafiyet ve Eşdeğerlikler Tablosu(1)’nda belirtilen asgari not ve üzeri bir not alanlar.

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler

 

Muafiyet ve Eşdeğerlikler Tablosu (1)

İngilizce

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TOEFL IBT

84

CAE

B

CPE

C

PEARSON PTE

71

 

Almanca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TestDaF

TDN3

Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II

B2

TELC Deutsch GmbH

C1-Befriedigend

GOETHE INSTITUT

Goethe-Zertifikat B2-Befriedigend

 

Fransızca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

DELF

DELF B2

 

Hazırlık sınıfı öğretim esasları

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfına, öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlara yerleştirilen öğrenciler kayıt yaptırabilirler.

(2) Yeni kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını ödemeyen Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin kaydı yapılmaz / yenilenmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(4) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri ile akademik takvim, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca önerilir ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

(5) Öğrencinin hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenime başlayacağı her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan hazırlık eğitimi muafiyet sınavı ve/veya seviye tespit sınavına göre belirlenir. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler en alt seviyeden öğretime başlar. Bu sınavların sonuçlarına göre öğrencilerin yerleştirildikleri seviye ve sınıf değiştirilebilir. Bahar yarıyılındaki seviyeler ve sınıflar oluşturulurken, öğrencinin güz yarıyılı başarı durumu dikkate alınır.

(6) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslere, bulundukları seviyenin yarıyıldaki ders saatinin en az %85’i oranında devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık oranı, yarıyıldaki ders saatinin %15’ini geçen öğrenciler, o dönem için başarısız sayılırlar. Bununla birlikte,

a) Üniversite Rektörlüğü tarafından akademik, sosyal veya sportif amaçlı görevlendirilen öğrencilerin görevleri süresi boyunca;

b) Öğrencilerin birinci derece yakınlarından biri vefat ettiğinde durumu belgelemesi halinde beş gün için devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(7) Devamsızlıktan kalan öğrenci, seviye tamamlama sınavına giremez, akademik izin ve kayıt dondurma haklarından yararlanamaz.

(8) Güz yarıyılında akademik izin alan ya da kayıt donduran öğrenci, bahar yarıyılı eğitimine, öğretim yılı başında başlaması gereken seviye için ilan edilen koşullarda başlar. Bahar yarıyılında akademik izin alan ya da kayıt donduran öğrenci için 6 ncı maddenin beşinci fıkrası uygulanır.

(9) Hazırlık sınıfına dinleyici ve misafir öğrenci kabul edilmez.

(10) Öğretim elemanın sağlık ya da benzeri zorunlu nedenlerle derse gelememesi halinde, varsa yedek öğretim elemanı dersi yürütür, yoksa ders telafi edilir.

Değerlendirme ve notlar

Başarı ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfında başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir akademik dönem içerisinde en az bir ara sınav ve bir dönem sonu seviye tamamlama sınavı yapılır. Ayrıca, dönem boyunca ders içi kısa sınav, (çevrimiçi) ödev, okuma, sunum, proje ve benzeri değerlendirmeler yapılabilir.

b) Seviyeyi başarı ile tamamlama notu 100 üzerinden belirlenir. Ara sınavlar, kısa sınavlar, ödevler, okuma çalışmaları, sunumlar, projeler, seviye tamamlama sınavları ve diğer değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır, bunların dönem içi notuna katkı oranları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenerek öğretim yılının ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin öğrenim gördükleri seviyeyi başarmış sayılabilmeleri için yarıyıl genel başarı notunun en az 70 olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfında öğretime devam eden öğrencilerden güz ya da bahar yarıyılı sonunda, eğitim aldığı dildeki çıkış seviyesini başarı ile bitirenler veya çıkış seviyesinin bir altındaki seviyenin de bulunduğu yarıyıl genel başarı notu 100 üzerinden en az 80 olanlar Hazırlık Eğitimi Muafiyet Sınavına girebilirler. Hazırlık Muafiyet Sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrencilerin hazırlık eğitiminden başarılı sayılmaları için düzenlenen hazırlık eğitimi muafiyet sınavından 100 üzerinden en az 70 almaları gerekir.

d) Öğrenciler hazırlık eğitimi muafiyet sınavından 85 veya üzeri almaları halinde fakültelerinde ilgili dilin yazma becerisine yönelik verilen ilk zorunlu dersten AA notu ile muaf olurlar.

(2) Zorunlu yabancı dil eğitimi başarı ve değerlendirme esasları şunlardır:

a) Zorunlu yabancı dil dersleri, güz yarıyılında İngilizce I/1  (Yabancı Dil I/1) ve bahar yarıyılında İngilizce II/2 (Yabancı Dil II/2) isimleri altında yarıyıl olarak yürütülmektedir. Bu derslerin haftalık saatleri ve kredileri fakülte ve yüksekokullara göre değişiklik gösterebilir. Dersler Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze yürütülebilir.

b) Başarı değerlendirmesi en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Ayrıca, yıl boyunca ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler yapılabilir. Sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze yürütülebilir.

c) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, kısa sınav, ödev ve diğer değerlendirmelerin genel başarı notuna katkı oranları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrencilerin kredisiz zorunlu yabancı dil dersinden başarılı sayılabilmeleri için genel başarı notunun en az 50 olması gerekir. Kredili zorunlu Yabancı Dil dersleri için “DD” harf notu alt sınırı 50 olarak belirlenir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu programda yabancı dilde açılan derslere kayıt yaptırabilir.

(2) Güz yarıyılında eğitim gördüğü seviyede devamsızlık ya da not ortalaması nedeniyle başarısız olan öğrenciler, bahar yarıyılında öğretim yılı başında eğitime başladığı seviye için ilan edilen seviye ya da seviyeleri tekrar eder.

(3) Güz yarıyılında eğitim gördüğü dilin en üst seviyesini başarı ile tamamlama şartını yerine getirmesine rağmen hazırlık eğitimi muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler, bahar yarıyılında ilgili dildeki en üst seviyeyi tekrar ederler. 

(4) Güz yarıyılı başında yapılan muafiyet sınavında da başarısız olan tekrar öğrencileri, Hazırlık sınıfını bir yıl tekrar edebilirler ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek o yıl yapılan muafiyet sınavlarına girmek için başarısız olduğu yıl içinde devam şartını yerine getirmiş olmak koşuluyla ilgili muafiyet sınav sonucunun ilanını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçe ile başvurabilirler. Derslere devam etmeksizin kendi imkânları ile sınava hazırlanan tekrar öğrencileri için, hazırlık eğitimi muafiyet sınav sonucu dikkate alınır.

(5) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen üç muafiyet sınavına başvuru hakkı verilir. İlişiği kesilen öğrencilerden isteyenlere, Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı yıla ait Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda açıklanan ve yerleştirildiği program için belirlenen özel koşullardaki esaslar uygulanır.

Mazeret ve telafi sınavları

MADDE 9 – (1) Üniversite Senatosunca belirlenmiş “Haklı ve Geçerli Nedenlerle, herhangi bir ara sınava veya yarıyıl sonu seviye tamamlama sınavına katılamayan ve mazereti, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilen Hazırlık Sınıfı öğrencileri için mazeret sınavı düzenlenir. Bu sınavlar dışındaki, kısa sınavlar, ödevler ve diğer değerlendirmeler için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret ile ilgili başvuru, mazeretin bitiminden itibaren ilk 3 iş günü içinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul edilmez.  Bir öğrenci bir yarıyıl boyunca en fazla bir mazeret sınavı hakkından yararlanabilir.

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinin mazeret sınavı başvuruları ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından yürütülür, mazereti uygun görülen öğrencilerin listesi birimi tarafından Yabancı Diller Yüksekokuluna gönderilir.

 (2) Mazereti, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

(3) Telafi sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır ve tarihleri ilan edilen sınavların telafisi yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 10 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz notların duyurulmasını izleyen ilk 5 (beş) işgünü içinde Yabancı Diller Yüksekokuluna yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Yabancı Diller Yüksekokulunca incelenir ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Sınav sonuçlarında maddi hata dışında değişiklik yapılmaz.

 (2) Öğrenciler girmedikleri sınavlardan veya teslim etmediği ödev ve benzeri değerlendirmelerden 0 (sıfır) puan almış sayılır. Madde 6 (6) a ve b bentlerinde belirtilen öğrenciler izinli oldukları tarihlerde uygulanan ara sınav hariç diğer dönem içi değerlendirmelerden muaf tutulur. Ara sınav için telafi/mazeret sınavı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – Arapça hazırlık eğitimi, İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülür.

MADDE 12 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve senato kararları uygulanır.

MADDE 13 – Bu Yönerge 2020-2021 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1 – 2019 ve öncesi girişli öğrenciler, öğretim yılı içinde yapılan hazırlık eğitimi muafiyet sınavlarına girebilirler.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.  

---------------------------------------------------------------------------------------------

(1)23/07/2020 gün ve 18/13 sayılı Senato Kararı