TR | EN
İlahiyat Fakültesi Arapça Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAPÇA ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenler ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49. maddesi, 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 08.08.2016 tarihli 29795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

b) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

c) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

ç) Dekan: Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,

e) Fakülte Kurulu: Üniversitesinin İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Üniversitesinin İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Anabilim Dalı Başkanlığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,

ğ) Yabancı dil: Arapça’yı,

h) Program ve Materyal Geliştirme Komisyonu: Dil öğretimi alanındaki en son yöntemler hakkında araştırmalar yaparak Arapça eğitim-öğretim programı ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını; materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini, duyurulmasını sağlamak ve hazırlık sınıfının fakültenin lisans eğitim-öğretim programıyla uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Anabilim Dalı Başkanı, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinden birer öğretim elemanı ile Anabilim Dalı Başkanlığının teklifiyle Dekan tarafından görevlendirilecek, hazırlık programında görevli üç öğretim elemanından oluşan ve bir yıllığına seçilen toplam yedi kişilik komisyonu,

ı) Soru Hazırlama Komisyonu: Program ve materyal geliştirme komisyonuyla iş birliği içerisinde soru bankası oluşturulması, sorular üzerinde gerekli değişiklik, düzenleme ve kontrollerin yapılıp sınav kitapçıklarının basıma hazır hale getirilmesi amacıyla Arapça öğretim elemanları arasından seçilip Anabilim Dalı Başkanlığının teklifiyle Dekan tarafından bir yıllığına görevlendirilen üç kişilik komisyonu,

i) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Program ve materyal geliştirme komisyonu ve soru hazırlama komisyonuyla iş birliği içerisinde kısa sınav (yoklama), ara sınav, mazeret, yeterlik, muafiyet sınavlarının içerik ve uygulanma yöntemlerinin belirlenmesini; Hazırlık sınıfı devam takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilip programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Arapça öğretim elemanları arasından bir yıllığına seçilip Anabilim Dalı Başkanlığının teklifiyle Dekan tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşan komisyonu,

j) Hizmet İçi Eğitim Komisyonu: Arapça öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki yeni yöntemler hakkında bilgilendirilmelerini ve meslekȋ gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla, Arapça öğretim elemanları arasından bir yıllığına Anabilim Dalı Başkanlığının teklifiyle Dekan tarafından görevlendirilen üç kişiden oluşan komisyonu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı

MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesinin öngördüğü, yabancı dil olarak Arapçanın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini B1 düzeyinde kazandırmak ve İlahiyat lisans programının öngördüğü dersleri izleyebilme ve bu alandaki Arapça temel kaynaklardan yararlanabilme yeterliğini sağlamaktır.

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Arapça hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim; İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimiyle ilgili konulara; program ve materyal geliştirme komisyonu, soru hazırlama komisyonu, sınav ve değerlendirme komisyonları tarafından işbirliği içinde karar verilir ve alınan kararlar Dekan tarafından onaylanır.

(3) Hazırlık sınıfı komisyonları arasındaki koordinasyonu Anabilim Dalı Başkanlığı sağlar ve yıl içinde düzenli zümre toplantıları yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri arasında eş güdümü sağlar.

(4) Her yıl hazırlık programı görev dağılımı çizelgesi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanıp Dekan tarafından onaylanır.

(4) Program ve materyal geliştirme komisyonu, her yıl uygulanacak program ve müfredatı hazırlayarak eğitim-öğretimin başlamasından en geç bir ay önce Fakülte Dekanlığına sunar.

(5) Bir sınıfta öğrenci sayısı 30’dan fazla olamaz.

(6) Hazırlık sınıfı komisyonlarının faaliyetleri, öğrenci başarı durumları vb. konular, yazılı olarak Dekanlığa sunulur.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık sınıfı öğretim takvimi, her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı’na Kayıt ve Arapça Yeterlik/Seviye Tespit sınavı

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin Zorunlu Hazırlık Sınıfı’na kayıt işlemleri, Üniversitenin düzenleyeceği esaslara ve takvime göre İlahiyat Fakültesi tarafından yapılır.

MADDE 8 – (1) Yeterlik/Seviye tespit sınavı; öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilerin seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılır. Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan bütün öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında Arapça seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfında tekrara kalan öğrenciler de bu sınava girebilir. Bu sınav, öğrencilerin dil bilgilerini ve dil becerisi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Zorunlu Arapça hazırlık sınıfından muafiyet için, Arapça yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir.

(2) Yeterlik/Seviye tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin;

a) Hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,

b) Hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği

belirlenir.

Arapça zorunlu hazırlık sınıfından muafiyet

MADDE 9 - (1) Aşağıdaki öğrenciler Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaftır:

a) Yeterlik sınavından başarılı olanlar,

b) Yabancı dilin (Arapça) ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında en az üç yıl eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler,

c) Yurt dışında veya yurt içinde Arapça Hazırlık olan başka bir yükseköğretim kurumundan Hazırlık Sınıfında başarılı olduktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programına yatay geçiş yapan öğrenciler,

d) Son üç yıl içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslasarası yabancı dil (Arapça) sınavlarında asgari 60 puanı ya da eşdeğerini alanlar,

(2) Yukarıda belirtilen öğrenciler akademik takvimde, güz ve bahar yarıyıllarında mazeretli kayıtlar için öngörülen süre içinde, başarı belgelerini getirdikleri takdirde İlahiyat lisans programına kayıtları yapılır. Öngörülen süreyi geçirmeleri durumunda bir sonraki dönemi beklerler.

Hazırlık sınıfı sınavları

MADDE 10 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitim- öğretimiyle ilgili sınavlar şunlardır:

a) Arapça Yeterlik Sınavı: Bir akademik yıl içerisinde güz yarıyılı başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere üç kez yapılır. Dönem başında Dekanlık tarafından tarihleri ilan edilen bu sınavlara; yeni kayıt yaptıran, Zorunlu Hazırlık Sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı sonunda başarısız olan, devam koşulunu sağlamayan ve Hazırlık süresi içinde kayıt donduran öğrenciler girer. Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır, ancak gerekli görülmesi halinde yazılı ve sözlü anlatım becerilerini ölçen bölümler eklenir. Bu sınavda başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 60 puandır.

b) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık programı öğrencilerinin yabancı dil seviyeleri bu sınavla belirlenir. Güz dönemi başında yapılan Yeterlik Sınavı, Seviye Tespit Sınavı olarak değerlendirilir. Ancak ilgili komisyonlarca uygun görüldüğü takdirde eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ayrıca seviye tespit sınavı yapılır.

c) Ara Sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik bir yarıyılda en az iki ara sınav yapılır.

d) Kısa Süreli Sınav: Sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve izlemeye yönelik her yarıyılda en az dört sınav yapılır. Bu sınavlar haberli ya da habersiz yapılabilir.

e) Ödev: Öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerilerini, dış dünyada kullanabilme ve geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalardan oluşur. Ödev, her ders için ayrı ayrı hazırlanan bağımsız çalışmalardan oluşabileceği gibi, proje şeklinde hazırlanacak ortak bir çalışma da olabilir.

f) Yıl sonu Sınavı: Bu sınav çoktan seçmeli sorular ile yazılı - sözlü anlatım becerilerini ölçen bölümlerden oluşur. Devamsız olan öğrenci bu sınava katılamaz. Öğrencinin yıl sonu sınavından aldığı not, yeterlik başarı not ortalamasının %50’sini oluşturur.

g) Mazeret Sınavı: Üniversite Senatosunca belirlenmiş “Haklı ve Geçerli Nedenler”le, herhangi bir ara sınava katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen beş iş günü içinde bir dilekçeyle İlahiyat Fakültesi öğrenci işlerine başvurur. Mazeretleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için her yarıyılın son haftasında mazeret ara sınavları yapılır. Öğrenci her yarıyılda sadece bir mazeret ara sınavına katılabilir. Kısa süreli sınavlara, yeterlik ve seviye belirleme sınavlarına ve yıl sonu sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 85 oranında devam şartı aranır.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfına devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, yıl sonu sınavına giremez.

(3) Hazırlık sınıfının ilk yılında devamsızlıktan tekrara kalan öğrenci, tekrar yılında da derslere devam etmek zorundadır.

(4) Hazırlık sınıfı devam takibinden Arapça Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur.

Hazırlık sınıfı öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi iki yarıyıldır. Bir yarıyıl asgari ondört haftadan oluşur. Öğrenciler, seviyelerine göre haftada en az 20, en fazla 30 saat yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin İlahiyat lisans programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfına devam edip hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler, İlahiyat lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

(3) Zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve devam koşulunu yerine getirmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenciler, ek bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek güz yarıyılı sonu yeterlik, yılsonu sınavı ve/veya üçüncü yıl başında yapılacak yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavlardan herhangi birinde başarılı olduğu takdirde İlahiyat lisans programına devam edebilir.

(4) Zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve devam koşulunu yerine getirmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenciler, 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine başvurmaları halinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eş değer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

5) Hazırlık sınıfı bir defadan fazla tekrar edilemez. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ya bu yönergenin 12. maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği üzere ÖSYM’ye başvurabilir ya da kendilerine devam yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak şartı ile üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

(6) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için de bu yönerge hükümleri uygulanır.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 13 - (1) Hazırlık sınıfında öğrencinin başarısı yıl içi ve yıl sonu sınav sonuçlarına göre belirlenir.

(2) Öğrenci girmediği sınavlardan veya teslim etmediği ödev ve benzeri değerlendirmelerden sıfır (0) puan almış sayılır.

(3) Öğrencinin yıl sonu yeterlik başarı notu, yıl içi başarı not ortalamasının %50’siyle yıl sonu sınavından aldığı notun %50’sinin toplamından oluşur.

4) Kısa sınav, ara sınav ve ödev ve benzeri değerlendirme ölçütlerinden oluşan yıl içi sınavlarının yüzdelikleri her yıl eğitim-öğretim başında belirlenip Dekanlık tarafından ilan edilir.

(4) Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir.

(5) Sınavlarda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde bir dilekçeyle Dekanlığa başvurur. Öğrenci dilekçeleri, Arapça Sınav ve Değerlendirme komisyonu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İlahiyat Fakültesi Dekanı yürütür.