TR | EN
Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (14/09/2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan önlisans, lisans programlarında öğretim ile sınavlarda uygulanacak ilkeleri belirler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

b) Birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve akademik sorunlarıyla ilgilenmek üzere atanan öğretim üye veya görevlisini,

ç) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakülteleri,

d) İlgili kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu, Meslek yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

g) Meslek yüksekokulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

ğ) Öğretim planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

h) Ön koşullu ders: Bir derse kayıt olmak için başarılmış olması gereken dersi,

ı) Önlisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

k) Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) Yerel kredi: Haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

p) Yüksekokul: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Kesin kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM’nin yaptığı sınavda başarılı olarak kayıt hakkı kazanmış olan ve aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan adayların e-Devlet üzerinden ya da doğrudan başvuruları ile kesin kayıtları yapılır.

(2) Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Danışmanlık

MADDE 6 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için, öğretim yılı başında ilgili bölüm başkanınca öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla bölümün öğretim üye veya görevlileri arasından bir danışman belirlenir. Danışmanlık, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenci tüm öğretim süresince her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Azami süreler içinde sekiz yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin Üniversitenin kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 8 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yatay ve dikey öğrenci geçişleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Öğrenim harcını ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ekle-sil süresi içindeki kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyılda kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 öğretim günü olup kayıt ve sınav süreleri hariç 14 haftadır. Gerektiğinde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Senato tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir.

(2) İlgili yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yaz okuluna kayıt yaptıracak misafir öğrenciler için alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Öğretim süresi

MADDE11 – (1) Üniversitede bu Yönetmeliğe göre yapılacak öğretimin normal süresi önlisans programlarında iki yıl (dört yarıyıl), lisans programlarında dört yıl (sekiz yarıyıl)dır.

Dersler ve öğretim planı

MADDE 12 – (1) Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu, seçmeli ve isteğe bağlı olarak üç gruptur. Zorunlu dersler öğrencinin almak zorunda olduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin seçerek almak zorunda olduğu ve çoğunluğu kredili derslerdir. İsteğe bağlı dersler, öğrencinin alıp almamakta serbest olduğu, ancak ilgi duyduğu belli konularda bilgisini arttırmak amacını taşıyan kredisiz derslerdir ve mezuniyet değerlendirmesine katılmaz.

(2) Derslerin öğretim süresince yarıyıllara dağılımı, haftalık teorik, laboratuvar ve her türlü uygulama çalışmalarının saati, yerel ve AKTS kredi değeri ve olması halinde ön koşulları bölümce düzenlenerek, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senato onayı ile kesinleşir. Ön koşullu derslerin kredi toplamı, ilgili bölüm veya program dersleri toplam yerel kredisinin %20’sini aşamaz.

(3) Öğrenci, programının öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen seçmeli derslerden gerekli sayıda almak ve dört yıllık bir lisans programında 240, iki yıllık önlisans programında 120 AKTS kredilik dersi başarmakla yükümlüdür.

Kredi yükü ve ders kaydı

MADDE 13 – (1) Bir öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olabileceği derslerin yerel kredi değeri toplamı en çok 22’dir.

(2) Genel not ortalaması 3.00 veya üstünde olan öğrenciler danışmanlarının onayıyla bir yarıyılda toplam 30 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırabilir.

Ders değiştirme, ekleme ve silme

MADDE 14 – (1) Bir öğrenci danışmanının onayı ile Senato tarafından belirlenen ekle-sil süresi içinde kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini, 13 üncü maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Öğrenci teorik ders çalışmalarının %70’ine, laboratuvar ve uygulama çalışmalarının %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciye devam etmediği dersten DZ notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

(3) Dersi DZ notu dışında tekrar etmek zorunda olan öğrencilerin devam zorunluluğu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrenci öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili belirleyeceği koşullara uymak zorundadır.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla bazı ders ve uygulamalarda özel yerel kredilendirme yapılabilir. Not ortalamasına katılmayan dersler kredilendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Öğrencinin başarısı yarıyıl içi sınavları ile ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmaların başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları göz önüne alınarak belirlenir. Bu sınavların tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde öğrencilere duyurulur.

(2) Yarıyıl içi çalışmalarının, sınavının ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde sisteme girilir ve öğrencilere duyurulur. Ancak yarıyıl içi değerlendirmelerin toplam ağırlığı % 30’dan az ve % 70’ten çok olamaz.

(3) Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü içinde fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

Mazeret ve telafi ve tek ders sınavı

MADDE 19 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından görevlendirildiği için veya sınav çakışmaları nedeniyle, giremediği tüm sınavlar için telafi sınavına girebilir. Telafi sınavlarının ne zaman yapılacağı ilgili kurul kararı ile belirlenir.

(3) Mazeret sınavlarına katılmak için sağlık raporları rapor bitiminden itibaren en geç iki iş günü içerisinde ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.

(4) Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre zarfında girilmiş olan sınavlar ilgili kurul kararı ile iptal edilir.

(5)1 Tek ders sınavı mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme şartını sağlamış olan başarısız öğrenciye, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan not ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır. Tamamı uygulamalı olan derslerden tek ders sınav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.”

Değerlendirme ve notlar

MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak yapılır.

(2) Öğrenci değerlendirmeleri 0-100 not aralığında tam sayı üzerinden yapılır. Öğrencilere aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda dersin öğretim elemanı tarafından dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme esaslarına göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.

Başarı Notu                Katsayı                  Başarı Derecesi

AA                             4.00                       Pekiyi

BA                              3.50                       İyi-Pekiyi

BB                              3.00                       İyi

CB                              2.50                       Orta-İyi

CC                              2.00                       Orta

DC                              1.50                       Geçer-Orta

DD                             1.00                       Geçer

FF                               0.00                       Başarısız

(3) DD alt sınırı 100 üzerinden 34 ve altında olamaz. Not ortalamalarına katılmayan ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:

a) DZ (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) YT (Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

c) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) MU (Muaf) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin notudur.

d) TN (Tamamlanmayan) notu, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle; proje, uygulama, bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre bitmeden öğretim elemanı tarafından öğrencinin başvurması ve ilgili yönetim kurulunun onayı durumunda öğrenciye ek süre verilebilir. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu FF notuna dönüşür.

Not ortalamaları

MADDE 21 – (1) Not ortalaması, öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin yerel kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Öğrenci ilgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile başka üniversiteden ders alabilir. Başka üniversiteden alınan dersin notu 20 nci maddeye göre harf notuna dönüştürülür. Not dönüşümlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir. Dönüşümü yapılan notlar genel not ortalamasına katılır.

(3) Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, daha önce almış oldukları eşdeğerliliği kabul edilen başarılı dersleri Senatonun belirlediği esaslara göre harf notuna dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

(2) Genel not ortalaması 1.80’in üzerinde olan akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci açılması halinde, FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı dersleri alabilir.

(3) Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin genel not ortalaması 1.80’in altında ise açılması halinde, öncelikle FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak genel not ortalaması 1.80’in altında olan ve ders kaydı yaptırdığı yarıyılda FF/YZ/DZ not alarak başarısız olduğu derslerin kredi değeri 15’in altında olan öğrenciler, 15 krediyi tamamlamak üzere 15 kredi değerine kadar daha önce almadığı derslere kayıt yaptırabilirler.

(4) Genel not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kaldırılır.

(5) Bölümünün veya programının birinci sınıfında olan ve bir yarıyıl öğrenim gören öğrencinin, takip eden yarıyıldaki derslerine kaydı yapılırken, genel not ortalamasına bakılmaz.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Bir dersin tekrarı aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir:

a) Bir dersten FF, YZ ve DZ notu alan öğrenci bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

b) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not hesaba katılır.

c) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ alan öğrenci o ders yerine programda aynı gruptaki başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla alabilir.

Azami öğrenim süreleri

MADDE 24 – (1) Öğrencilere önlisans ve lisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; açılması halinde yaz okulu ve hazırlık sınıfı hariç önlisans için dört yıl, lisans için yedi yıldır. Hazırlık sınıfı için azami süre iki yıldır. Lisansta en az 180 AKTS ya da yerel kredinin en az % 75’ini, önlisansta en az 60 AKTS ya da yerel kredinin en az % 50’sini başarı ile tamamlamış öğrenci son sınıf öğrencisi sayılır.

(2) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diploma ve Başarı Belgeleri

Diploma şartları

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında eğitim planındaki tüm derslerden en az DD veya YT notu alması, lisansta 240, önlisansta 120 AKTS’yi tamamlaması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları bu Yönetmeliğe uyarak sekiz yarıyıldan önce sağlayan öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir.

(2) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıllık kısmındaki dersleri başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği programdan kaydını sildirmek koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.

Başarı belgeleri ve listesi

MADDE 26 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

(2) Öğrenciye istediği takdirde bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde/programda her bir yarıyıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler liste halinde ilan edilir. Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin ilk %10’luk listeye katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını bitirmelerinden itibaren başlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik izin

MADDE 27 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belgeleyen öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılabilir. Bir yıl süreli hazırlık sınıflarında akademik izin yıllık olarak verilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra akademik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü maddede belirtilen azami sürelerin hesaplanması 2014 ve öncesi girişli öğrenciler için 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulanmaya başlar.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi Sayısı
8.08.2016 29795
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin 
Tarihi Sayısı
1. 2.09.2018 30523