TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin kabul ve kayıt işlemlerini, öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kabulü ve kaydı, eğitim ve öğretim programları, sınav ve değerlendirmeler, diploma, unvanlar, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Baş koordinatör ve koordinatör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yıllık eğitim programlarının hazırlanması ve sınavların organize edilmesinden sorumlu öğretim üyelerini,

c) Dekan/Dekanlık: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekanlığını,

ç) Ders kurulu: Bir organ, sistem veya konunun birbiriyle bağlantılı olarak tıp alanlarını bütünleştiren  bir düzen içerisinde öğrenciye verilen teorik öğretimi ve pratik uygulamaları,

d) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

g) MÖTEK: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulunu,

ğ) Rektör/Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

h) Seçmeli ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarmak zorunda olunan dersi,

ı) Seçmeli staj: Öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından seçerek aldığı uygulamalı çalışma dönemini,

i) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

j) Staj: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararlarına uygun olarak belirlenen bir süre ile anabilim dalında ders, seminer, klinik, servis, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım, saha çalışması, laboratuvar, makale, konsey ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,

k) Tıp dışı zorunlu ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim ve öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak ve başarmak zorunda olduğu tıpla doğrudan ilgili olmayan dersleri,

l) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

n) Zorunlu yaz stajı: Yaz döneminde birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin yapmak ve başarmak zorunda olduğu stajı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçişler

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğrenci olmak,

ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt yaptırma hakkı tanınmış olmak,

şartlarından birini taşımak gerekir.

Fakülteye kayıt

MADDE 6 – (1) Fakülte programına,  ÖSYM’nin yaptığı sınavda başarılı olarak kayıt hakkı kazanmış olan ve aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan adayların e-Devlet üzerinden ya da doğrudan başvuruları ile kesin kayıtları yapılır. Dekanlık tarafından kabul edilmek koşulu ile mazeretin belgelendirilmesi ve öğrenci tarafından belirlenen temsilcisi aracılığıyla da kayıt yaptırılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenci Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yıl öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyenlerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. İlgili dönemdeki ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez, aile hekimliği dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez.

(2) Aile hekimliği dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında o yılın katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler bir önceki yılın yıllık katkı payı ücretinin yarısı kadar miktarı yatırmak zorundadır.

Kayıt silme

MADDE 8 –  (1) Azami süreler içinde sekiz yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin Üniversitenin kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilir.

Yatay geçişler

MADDE 9 – (1)  Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden yatay geçiş; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulunca geçiş yapılır.

Ders uyum ve muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Fakülteye kayıt olan öğrencilerin daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen başarılı dersleri Senatonun belirlediği esaslara göre harf notuna dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır. Tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

(2) Öğrenciler ders uyum ve eşdeğerlik isteklerini, Fakülteye kabul edildikleri sınıfın eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak gerekli evrakları ile birlikte bildirmek zorundadır.

(3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp dışı zorunlu dersleri almış ve başarmış olan öğrenciler, bu derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

Akademik danışman

MADDE 11 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere akademik yılın başlangıcından itibaren eğitim ve öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere akademik danışman olarak birer öğretim üyesi Dekanlıkça belirlenir ve Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. Akademik danışmanlar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde görevlerini yürütürler. Aile hekimliği dönemi öğrencilerine danışmanlık sisteminin devam edip etmeyeceğine Fakülte Kurulu karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Öğrenim dili

MADDE 12 – (1) Fakültede öğrenim dili Türkçe’dir.

Eğitim ve öğretime başlama tarihi

MADDE 13 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı  en az otuz iki haftadır. Yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenlemeler yapar.

Eğitim süresi

MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim ve öğrenim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen üç dönemden oluşur. Bunlardan;

a) Temel tıp bilimleri ön lisans dönemi; birinci ve ikinci sınıfları,

b) Klinik bilimleri lisans dönemi; üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfları,

c) Aile hekimliği dönemi; altıncı sınıfı,

kapsar.

(2) Azami öğrenim süresi dokuz yıldır ve azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Fakültede eğitim, tam zamanlı ve devam şartı ile yapılır, derslere devamın takibi ve ilanı Dekanlıkça yapılır. Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrencinin devam durumu, ilgili ders kurulu sonunda düzenlenen devam belgesinde belirlenir. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine veya laboratuvar, uygulama, mesleki beceriler, probleme dayalı öğretim oturumları gibi pratik derslerin en az %80’ine katılmadıkları takdirde o ders kurulunun teorik ve pratik sınavlarına alınmaz ve kurul notu sıfır olarak verilir. Bir eğitim öğretim yılı içinde teorik ders toplam devamsızlığı %30’u veya pratik ders toplam devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler yılsonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve bu öğrencilerin ders notu DZ olarak verilir.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda staj, teorik ders ve uygulamalı çalışmalardan oluşur. Dördüncü ve beşinci sınıflarda stajlara devam etmek zorunlu olup, stajın teorik ders ve uygulamalı çalışmalarının yoklamaları birlikte değerlendirilir. Teorik derslerin ve uygulamalı çalışmaların %80’ine devam etmek zorunludur. Devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler sınavlara alınmaz ve stajı tekrar ederler. Her stajın devam durumu kendi içinde değerlendirilir. Öğrenci yoklamaları anabilim dalı tarafından alınır ve Dekanlığa bildirilir. 

(4) Aile hekimliği dönemi öğrencileri bulundukları stajda,  staj suresinin %90’ına devam etmek zorundadırlar aksi halde o stajdan devamsız kabul edilirler ve stajı tekrar ederler.

Mazeret sınav hakkı

MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepleri olan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu öğrencilerin sınavlara girmiş olması halinde o sınavları geçersiz sayılır.

(2) Öğrencinin sağlıkla ilgili mazeretlerini sağlık raporu ile belgelemesi gerekir. Ancak sınav günü alınan sağlık raporlarında raporun tarihi ile birlikte saatinin de belirtilmiş olması gerekir.         

(3) Mazeretlerle ilgili müracaatın, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde Dekanlığa yapılması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul edilmez.

(4) Mazereti kabul edilen öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir.

Akademik izin

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacağını kanıtlayacakları burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik eğitim ve öğretim yılı başlamadan istenir, izin süresi 14 üncü maddedeki sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepleri olan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, derslere devam edemez, sınavlara giremez, sınavlara girmiş ise sınavı geçersiz sayılır, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin o yılki ders kayıtları silinir. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimi süresince en fazla iki yıl akademik izinli sayılabilir, ancak sürekli sağlık sorunları dolayısıyla alınan sağlık raporu ile durumunu belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır.  Mazereti kabul edilen devamsız öğrenci, sınıfta kalmakla birlikte devam etmediği yıl, 14 üncü maddede belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Sınıf geçme

MADDE 18 – (1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılı, bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı tespit edilen tıp dışı zorunlu dersler dışında, bir sınıfın bütün dersleri ve uygulamaları ve stajları başarılmadan bir üst sınıfa geçilemez.

(2) Tıp dışı zorunlu dersler ile seçmeli dersler YÖK kararları çerçevesinde okutulur. Birinci sınıfta yer alan tıp dışı zorunlu dersler ile birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta yer alan seçmeli derslerin üçüncü sınıfın sonuna kadar başarılması gerekir. Üçüncü sınıfın sonuna kadar bu dersleri başaramayan öğrenciler dördüncü sınıfa başlayamaz. Öğrenciler ilk üç sınıfta iki seçmeli ders almak ve başarmakla sorumludur.

Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim programı; Fakülte Kurulu ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınavlar, ders kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı; dördüncü ve beşinci sınıflarda staj sınavı ve staj bütünleme sınavından oluşur.

(2) Sınavlar klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı,  yapılandırılmış klinik sınav veya bu usullerden bir veya birkaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır.

(3) Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılmaz, cumartesi ve pazar günleri ders programı gereğince Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile sınav yapılabilir.

(4) Sınav tarihleri Senato tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir. İlan edilen sınav tarihlerinde yapılan değişiklikler Dekanlıkça duyurulur.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sonuçlar tam sayı olarak ilan edilir. Değerlendirmede virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise not bir üst tam sayıya yükseltilir, 50’nin altında ise bir alt tam sayıya indirilir.

(2) Yılsonu başarı notu, harf notu, başarı derecesi ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

        Başarı notu                Harf notu          Başarı derecesi             Katsayısı

           90-100                         AA                      Pekiyi                              4,00

            85-89                          BA                    İyi-Pekiyi                           3,50

            75-84                          BB                         İyi                                 3,00

            66-74                          CB                     Orta-İyi                            2,50

            60-65                          CC                   Geçer-Orta                        2,00

            00-59                          FF                     Başarısız                          0,00

(3)  Ayrıca, not ortalamalarına katılmayan ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:

a) DZ (Devamsız) notu: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ders kurulunun devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere sıfır, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda stajların devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere DZ notu verilir.

b) İZ (Akademik izinli) notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.         

c) MU (Muaf) notu: Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan ve başarılı olunan dersin notudur.

ç) GM (Girmedi) notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

d) YT (Yeterli) notu: Fakülte Kurulu Kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

e) YZ (Yetersiz) notu: Fakülte Kurulu Kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarısız olan öğrenciye verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvurusu dilekçe ile Dekanlığa yapılır. İtiraz Dekanlıkça değerlendirilir. Bilimsel ya da maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir nedenle not değiştirilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflar ile İlgili Esaslar

Sınavlar, not hesaplanması,  yıl tekrarı ve zorunlu yaz stajı

MADDE 23 – (1) İlk üç sınıfta Fakültede yapılan sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu ve sınavına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dersler, ders kurulları şeklinde verilir ve her ders kurulunun sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınav notu kurulu oluşturan derslerin ağırlıklarına göre belirlenir ve ders kurul notu olarak adlandırılır.  Öğrencinin,  her bir ders kurulu notu en az 60 olmak kaydı ile ve ağırlıklı ders kurul notlarının ortalamasının,  Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yılsonu genel sınavı muafiyet notuna eşit veya üzerinde olması halinde, yılsonu genel sınavından muaf tutulur.

2) Her ders kurulu için başkan ve yardımcısı,  öğretim üyeleri arasından Fakülte Kurulu tarafından atanır. Ders kurulu başkanı, sınıf koordinatörü ile birlikte ders kurulu sınavlarının yapılması ile ilgili koordinasyonu ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. Yılsonu genel ve bütünleme sınavlarını sınıf koordinatörü ve yardımcısı yapar.

 3) Bir ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anabilim ve bilim dallarından elde edilen puanların toplamı ve varsa probleme dayalı öğretim (PDÖ) değerlendirme notu toplamı o ders kurulu sınav notunu belirler. O ders kurullarında yer alan anabilim, bilim dalları öğretimde, kendilerine düşen pay oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ayrıca Fakülte Kurulu her yılın başında PDÖ değerlendirme notunun ders kurulu sınav notu içerisindeki ağırlığını belirler. Ders kurulu sınavı, yılsonu genel sınavı ya da yılsonu bütünleme sınavlarında öğrenci sınav dallarından bir veya birkaçından % 50’nin altında puan alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

4) Ders kurulları ağırlıklı ortalama notu, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yılsonu genel sınavı muafiyet notunun altında olan öğrenciler, yılsonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra tüm ders kurullarını kapsayan ve adına yılsonu genel sınavı denilen sınava katılmak zorundadır. Muafiyet hakkı kazanan öğrenciler bu sınava girmek zorunda değildir.

b) Yılsonu genel sınavı muafiyet notu; her eğitim ve öğretim yılı başında Fakülte Kurulu tarafından 75’in altında olmayacak şekilde belirlenen nottur.

c) Yılsonu genel bütünleme sınavı, yılsonu genel sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılır. Yılsonu bütünleme sınavına yılsonu genel sınavında başarılı olamayan veya sınav hakkı kazandığı halde yılsonu genel sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

ç) Yılsonu genel sınavından muaf olan öğrencilerin yılsonu başarı notu, ağırlıklı ders kurulu notlarının toplamından oluşur.  Muafiyet kazanamayan öğrenciler ile muaf olduğu halde yılsonu sınavına giren öğrencilerin yılsonu başarı notu;   ağırlıklı ders kurulları ortalama notunun % 60’ı ile yılsonu genel sınavında alınan notun  % 40’ının toplamının verdiği rakama karşılık olan nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin yılsonu başarı notu hesaplanırken, yılsonu genel sınavından alınan not yerine yılsonu bütünleme sınavından alınan not esas kabul edilir. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için yılsonu başarı notunun en az 60 olması şarttır.

d) Yılsonu bütünleme sınavı sonunda, yılsonu başarı notu FF olan öğrenciler, o yılın tüm ders kurullarını bir kez daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler.

e)  Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına girmeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavlarında, hangi ders kurulu sınavı ise o ders kurulunda öğrencinin ders kurulu  içerisinde almış olduğu PDÖ notu mazeret sınav değerlendirmesine aynı şekilde yansır. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenci hangi kuruldan devamsız ise o ders kurul notu ortalamaya sıfır olarak yansır. Öğrenci final bütünleme sınavlarına devamsızlık nedeniyle girme hakkını kaybetmiş ise başarı notu DZ olur.

(3) Birinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler on iş günü süre ile birinci basamak sağlık kuruluşunda; ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler on iş günü süre ile ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşunda zorunlu yaz stajı yaparlar, yaz stajlarını tamamlamış olmak üçüncü sınıfa başlamak için ön koşuldur.

ALTINCI BÖLÜM

Dördüncü ve Beşinci Sınıflar ile İlgili Esaslar

Stajlar

MADDE 24 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitimde staj sistemi uygulanır. Stajlar her eğitim öğretim yılı için Senatonun kabul ettiği ders programında belirtilen sürelerde yapılır. Dördüncü sınıflarda staj sınavları teorik sözlü/uygulamalı ve yapılandırılmış klinik sınav olarak yapılır. Beşinci sınıflarda staj sınavları teorik ve sözlü/uygulamalı olarak yapılır.

(2) Dördüncü sınıfta teorik sınav ağırlığı %40 ve sözlü uygulama sınav ağırlığı %40, yapılandırılmış klinik sınav ağırlığı %10 ve performans değerlendirmesi %10’dur. Beşinci sınıfta teorik sınav ağırlığı %50 ve sözlü/uygulama sınav ağırlığı %40 ve performans değerlendirmesi %10’dur. Stajda başarısız olan öğrenciler yılsonunda bütünleme sınavına alınır.

(3) Bütünleme sınavları tüm stajların bitiminden en erken on gün sonra yapılır. Bütünlemeye kalan öğrencinin başarı durumu hesap edilirken staj içerisinde belirlenen ağırlıklar kullanılır. Bütünleme sınavında, öğrencinin performans değerlendirme notu, yıl içerisinde aldığı performans değerlendirme notudur.

(4) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere, başarısız oldukları stajları bir sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(5) Beşinci sınıflarda seçmeli stajlar, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Üniversite dışında yapılan stajların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Altıncı Sınıf Aile Hekimliği Dönemi ile İlgili Esaslar

Aile hekimliği dönemi eğitim esasları

MADDE 25 – (1) Tıp eğitiminin altıncı yılındaki aile hekimliği dönemi eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile hekimliği dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.

b) Aile hekimliği öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrencinin başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda; hasta ve hasta sahipleri ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi göz önünde tutularak 21 inci maddedeki notlar üzerinden değerlendirilir.

ç) Aile hekimliği dönemi aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Bu dönem Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilimlere ayrılarak yapılır.

d) Aile hekimliği dönemi Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden biri veya bir kaçını Fakültede yapabilir. Aile Hekimliği Döneminde Fakülte öğrencileri ancak değişim programları kapsamında, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunda belirlenen sürelerde staj yapılabilir.

e) Aile hekimliği döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde öğrenciler, bu dilimleri normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar ederler. Bir dilimin %10’una mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süre ile tekrar eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Değişimi, Mezuniyet ve Diplomalar

Öğrenci değişimi programları

MADDE 26 – (1) Fakültede Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları Rektörlüğün belirlediği şekilde Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminin ve Fakülte Koordinatörünün koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

Mezuniyet

MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması yanında eğitim planındaki tüm derslerden en az CC veya YT notu alması ve 360 AKTS’yi tamamlaması gerekir.

Mezuniyet derecesi

MADDE 28 – (1) Normal öğrenim süresinde eğitim-öğretim programındaki derslerinin tümünden başarılı olan öğrencilerin genel not ortalamasına göre mezuniyet dereceleri belirlenir ve bu öğrencilerden ilk üçe girenlere mezuniyet derecelerini belirten bir belge verilir.  

(2) Mezunların başarı sıralaması; disiplin cezası almamış ve yıl kaybı olmayan öğrenciler arasından belirlenir.

Geçici mezuniyet belgesi

MADDE 29 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğrencilere, diploma hazırlanıp Sağlık Bakanlığınca tasdik edilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

Diplomalar

MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanlara Fakülteden ayrıldıkları takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar, herhangi bir yolla tekrar programa döndükleri takdirde kayıt sırasında, aldıkları bu diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadır.

b) Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarıyla tamamlayanlara tıp doktoru diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Fakülteye kayıtlı olan öğrencilere uygulanacak müfredat programı değişiklikleri öğrencilerin hak kayıplarına neden olmayacak şekilde Fakülte Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

27.07.2017 gün ve 30136 sa. R.G.