TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetmeliği
 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak olan öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

ç) Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

e) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

ğ) Öğrenci: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ı) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yıl: Akademik yılı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Kayıt Yenileme, Yatay Geçişler

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlük tarafından belirlenen günlerde kayıt yapılır. Öğrenci adayı belirlenen süre içinde şahsen başvurarak kesin kaydını yaptırır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü ve kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde öğrenci katkı paylarını yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için akademik danışmanın onaylaması gerekir.

(2)2 Kayıt yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci kayıt yenilemediği dönem içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. İlgili dönemdeki teorik ve pratik derslerine, laboratuvar ve klinik uygulamalara katılamaz ve sınavlarına giremez.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Diğer diş hekimliği fakültelerinden yapılacak olan yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve yatay geçişe ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Görevler ve Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

MADDE 8 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, dekan tarafından görevlendirilen başkan ve fakültedeki tüm anabilim dalı başkanları veya her anabilim dalını temsil eden en az bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Kurul Dekana karşı sorumludur. Kurul başkan tarafından yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce toplanır.

(3) Kurul başkan tarafından yılda en az bir defa toplantıya çağrılır.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Fakültede tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde Dekana yardımcı olmak.

b) Anabilim dalı başkanları tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinin getireceği ders programı tekliflerini değerlendirmek, bu ders programları veya eğitim faaliyetleri üzerinde çalışılarak akademik takvim taslağı oluşturmak.

c) Oluşturulan akademik takvim taslağını Dekanlığa sunmak.

ç) Fakültede verilen tüm derslerin, ders içeriklerinin kontrolü ve bütünlüğünün sağlanması açısından uyumluluklarının denetlenmesinde görev almak ve Dekanlığa önerilerde bulunmak.

d) Yönetmelikte muhtemel yapılması gereken değişiklikler hakkındaki önerileri Dekanlığın onayına sunmak.

e) Eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekanlığın talep ettiği diğer çalışmaları yapmak.

(2) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait akademik takvim taslağı çıktıları, ders içerikleri ile ilgili konular, dersler veya eğitim faaliyetleri ile ilgili öneriler her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Dekanlığa sunulur.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda yer alan öğretim üyelerinin görevleri

MADDE 10 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda yer alan öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Başkan tarafından gerekli görülen zamanlarda toplantıya katılmak.

b) Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

c)2 Temsil ettikleri anabilim dalının görüşlerini alarak ders ve klinik uygulama programlarını düzenleyip kurula getirmek.

Eğitim-öğretim yılı ve süresi

MADDE 11 – (1) Fakülte beş yıllık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır.

(3) Öğrenciler beş yıllık eğitim-öğretim süresini en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılı en az 28 hafta ve her yarıyıl en az 14 haftadır. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(5)2 Klinik uygulamalar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(6) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(7) Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 –(1)2 Eğitim ve öğretim planları; Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, klinik uygulamaları, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı en az 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise en az 300 AKTS’dir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim teorik ve pratik dersler, laboratuvar çalışmaları, preklinik uygulamaları, stajlar (klinik uygulamalar), poliklinik, saha çalışmaları, ödev ve projeler ile seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Dersler, ders saatleri, kredileri ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri, zorunlu veya seçmeli olmaları Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj (klinik uygulama), bitirme/diploma projesi veya tez gibi çeşitli eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve gerektiğinde Senatonun onayına sunulur.

Akademik danışmanlık

MADDE 14 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için birinci yarıyıl derslerinin başlamasından önce Dekan tarafından bir öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendirilir. Öğretim elemanları birden fazla öğrenciye danışman olarak görevlendirilebilir.

(2) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencilerin kayıt yenileme ve ders alma işlemleri akademik danışman gözetiminde yapılır. Danışmanlık hizmetlerinin belirlenen esaslara göre yürütülmesinden Dekanlık sorumludur.

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Fakültede öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile kısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınıf Geçme, Devam Zorunluluğu ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 16 ‒ (1) Fakültede dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve stajlardan oluşur:

a) Zorunlu dersler: Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için alması ve bu derslerden başarılı olması gereken derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve yabancı dil dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrenciye seçim hakkı tanınan programa bağlı veya isteğe bağlı seçmeli derslerdir. Öğrenciler seçmeli dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen listeden kendileri belirler. Belirlenen bu seçmeli dersler akademik danışmanlar tarafından onaylanır.

ç) Stajlar (klinik uygulamalar): Stajlar zorunlu ders statüsündedir. Stajlar üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve/veya hasta uygulamalarıdır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında aynı anda birden fazla anabilim dalında staj yapamazlar.

Sınıf geçme

MADDE 17 – (1)2 Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Fakültede verilen bütün zorunlu mesleki teorik, pratik dersler ve klinik uygulamalar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimi için gerekli derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder. Bununla birlikte ortak zorunlu derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan 5 inci yılın bahar döneminin sonuna kadar müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler.

Devam zorunluluğu

MADDE 18 –(1)2 Öğrenciler teorik derslerin en az % 70’ine, ilgili derslerin pratik ve klinik uygulamalarının en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencinin devam durumu Dekanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Sağlık raporu öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2)2 Teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalarda devamsız olan öğrenciler ilgili derslerin/ klinik uygulamaların yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmaz ve o dersten/klinik uygulamadan başarısız olmuş sayılır. Öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları derslerin/ klinik uygulamaların bütünleme sınavlarına da giremezler.”

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve/veya yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, tek ders sınavı, muafiyet ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Öğrenciler ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri ya da hafta içi öğle aralarında da sınav yapılabilir. Sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı olmak zorundadır. Bu sınav dışında proje, ödev, bitirme çalışması, laboratuvar gibi öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri de ara sınav yerine geçer. Ara sınav tarihi sorumlu öğretim üyesi/üyeleritarafından en az bir hafta öncesinden hem öğrencilere hem de Dekanlığa bildirilir. Ara sınava girmeyen öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse giremediği ara sınav için mazeret sınavı açılır.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Yarıyıl veya yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için öğrencinin ilgili derse kayıt yaptırmış olması, teorik derslerin en az % 70’ine ve pratik derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olması, her yarıyıl içinde açılacak en az bir ara sınava katılması ve ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından belirlenen gereklerini başarması zorunludur. Yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları sınav bitimini takiben en geç beş iş günü içerisinde açıklanmak zorundadır.

c)2 Bütünleme sınavı: İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu sınava yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yarıyıl/yılsonu sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. Ayrıca bu sınava klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamayı tamamlayan ancak klinik uygulama sınavında başarısız olan 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri ile klinik uygulama telafisine kalıp belirlenen sürede telafisini tamamlayan 4 üncü sınıf öğrencileri girebilir.

ç)2 Klinik uygulama sonu sınavı: Klinik uygulama süresi sonunda öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi için yapılan sınavdır. Klinik uygulamalarda ilgili anabilim dalınca ilan edilen iş ve uygulamaları eksiksiz yapan ve yine ilgili anabilim dalınca klinik uygulama başında bildirilen başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler klinik uygulama sonu sınavına girebilir.

d) Tek ders sınavı: Mezun olabilmeleri için tek teorik dersi kalan 5. sınıf öğrencileri dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde Dekanlıkça açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu durumda olan öğrenciler dersin açıldığı yıl veya yarıyılda devamını aldıktan sonra sınav hakkını kullanırlar. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

e) Muafiyet sınavı: İlk yıl içinde Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.

f)2 Mazeret sınavı: Senatonun kabul ettiği haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve klinik uygulama sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Öğrenci sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır. Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Notların değerlendirilmesi ve dereceleri

MADDE 20 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda başarı notu olarak o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

Başarı Puanı           Harf Notu            Başarı Derecesi             Katsayı

90-100                           AA                  Pekiyi                                4.00

85-89                             BA                  İyi-Pekiyi                           3.50

75-84                             BB                  İyi                                      3.00

66-74                             CB                  Orta-İyi                              2.50

60-65                             CC                  Geçer-Orta                         2.00

00-59                              FF                   Başarısız                            0.00

(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. (FF) notu ise bu dersten başarılı olunmadığı, dersin tekrar edilmesi gerektiğini belirtir.

(3) FF sınırı 100 üzerinden 59 değerinin altında olamaz. Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

a) DZ (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b)2 İZ (Akademik izinli) notu; Akademik izin alan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra akademik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir.”

c) YT (Yeterli) notu; bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ (Yetersiz) notu; not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d)MU (Muaf) notu; ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin notudur.

e)2 GM (Girmedi) notu; Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

f)2 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş ile gelen öğrencilerin notları birinci fıkradaki tabloya göre harf notuna çevrilir.”

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının not ortalamalarının beraber değerlendirilmesi ile belirlenir.

(2)2 Bir dersin başarı notu yıl içerisinde yapılacak olan ara sınavların ağırlıklarına göre elde edilecek olan notların %50’si ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek için başarı notu en az 60 puan (veya CC) olmak zorundadır.”

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına bakılmaksızın yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 60 puan alması ve başarı harf notunun CC olması gerekir.

Ağırlıklı not, yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması, genel not ortalaması

MADDE 22 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(2) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması; yarıyıl/yıl içinde alınan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

Mezuniyet başarı notu

MADDE 23 – (1) Mezuniyet başarı notu, genel not ortalamasıdır. Bu notun en az 2.00 olması şarttır.

(2)2 Disiplin cezası almamış öğrencilerden programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.”

(3) Mezunların başarı sıralamasını belirlemede aşağıdaki şartlar esas alınır:

a) Disiplin cezası almamış olmak.

b) Yıl kaybetmemiş olmak.

c) 5 inci eğitim ve öğretim yılında bütünlemeye kalmadan mezun olmaya hak kazanmış olmak.”

Sınavın geçerliliği

MADDE 24 – (1) Öğrenciler ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır.

(2) Sınav belgeleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından sınav bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir.

(3) Sınav belgeleri yetkili kurulların tespit edeceği usul ve esaslara göre sınav giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonuçların ilan tarihinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar maddi hata bakımından yapılır. İtiraz dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili Yönetim Kurulu onayıyla yapılır. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması halinde değişiklik yalnızca ilgili öğrenciyi kapsar, diğer öğrencilerin notlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Klinik Uygulamalar, Diploma, Mazeret Halleri, Üniversiteden İlişik Kesme ve Disiplin İle İlgili Esaslar2

Klinik uygulamalar

MADDE 26 – (1) Üçüncü sınıf öğrencileri belirlenen klinik, derslik, laboratuvar gibi yerlerde gruplar halinde ve dekanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon halinde gözlem ve/veya klinik uygulaması yaparlar.

(2)2 Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde Dekanlığın belirlediği esaslara uygun olarak rotasyon halinde klinik uygulama yaparlar. Klinik uygulama saatleri, süreleri ve klinik uygulamalarla ilgili diğer düzenlemeler Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi dikkate alınarak Dekanlıkça belirlenir.

Klinik uygulama yükümlülükleri2

MADDE 272 (1) Klinik uygulamalarda,  pratik uygulamaların ne şekilde olacağı, başarı durumunun nasıl değerlendirileceği ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı veya klinik uygulama dönemi başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler anabilim dalı tarafından belirlenen sayıdaki iş ve pratik uygulamaları verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler.

(2) Klinik uygulama süresinde ilgili anabilim dalınca belirlenen iş ve uygulamaları tamamlayamayanlar Klinik uygulama sonu sınavına giremezler ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca klinik uygulama telafisine veya klinik uygulama tekrarına kalmış sayılırlar.

(3) Klinik uygulamadan devamsız olanlar klinik uygulama sonu sınavına giremezler ve klinik uygulama tekrarına kalmış sayılırlar.”

Klinik uygulama telafi ve tekrarları 2

MADDE 282 (1) 4 üncü sınıf öğrencileri, anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş ve uygulamayı verilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar.

(2) Klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaların karşılığı puanın %75’ini tamamlayan ancak %100’ünü tamamlayamayan 4 üncü sınıf öğrencileri klinik uygulama sınavına giremez. Öğrenci eksik kalan iş ve pratik uygulamalarını % 50 fazlasıyla Dekanlık tarafından belirlenen kurallar dâhilinde ve belirlenen telafi tarihlerinde bütünleme sınavından önce tamamlar. Bu tarihlerde eksik kalan pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Telafi süresi içinde de belirtilen sayıdaki iş ve pratik uygulamayı başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve ilgili klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) 4 üncü sınıf öğrencileri, en fazla iki adet 36 gün süreli veya bir 36 gün, iki 18 gün süreli veya dört 18 gün süreli klinik uygulama telafisine kalabilir. Eğer öğrenci daha fazla sayıda klinik uygulamadan başarısız olmuşsa, ilgili dönemde herhangi bir klinik uygulama tekrarı yapmadan bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kaldığı klinik uygulamaları tekrar etmek zorundadır.

(4) 5 inci sınıf öğrencileri,  anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş ve uygulamayı verilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar.  Klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaların karşılığı puanın %100’ünü tamamlayamayan öğrenci ilgili anabilim dalındaki klinik uygulamadan başarısız sayılır ve o klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 5 inci sınıf öğrencilerine klinik uygulama telafi hakkı verilmez.

(5) Klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaları tamamlayan ancak klinik uygulama sınavında başarısız olan 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri Dekanlık tarafından ilan edilen akademik takvim içerisindeki ilgili klinik uygulamanın bütünleme sınavına girmeye hak kazanır.

(6) Klinik uygulama telafi ve tekrarları ilgili eğitim-öğretim döneminde yalnızca Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 292- 29. madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diploma

MADDE 30 – (1)2 Diploma verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 300 AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

(2) Diş hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Ara sınavlarda mazeret halleri

MADDE 31 – (1) Bir dersin ara sınavına katılamayan öğrenciler, mazeretlerini ara sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini gösteren belgelerini eklemek suretiyle, Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(2) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

Üniversiteden ilişik kesme

MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olması.

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Muafiyeti ve İntibaklar

Ders muafiyeti ve intibaklar

MADDE 34 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders kayıt süresi içinde, daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için mezuniyetinden veya ayrılış tarihinden itibaren, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak koşuluyla muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayılabilmeleri için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Ancak öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/derslerden başarılı olanlar, en az CC harf notu veya karşılığı aranmadan, muaf sayılırlar. Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden muafiyet hakkı verilenlerinnotları  transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Öğrencinin bir üst sınıfa intibakının yapılabilmesi için mesleki zorunlu derslerin tümünden en az CC harf notu veya karşılığı notu olması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 35 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 21/6/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-09.09.2015 tarih ve 29470 sayılı R.G.

2-12.11.2017 tarih ve 30238 sayılı R.G.