TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ (1)             

 

Amaç

Madde 1-Bu yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık, burs ve eğitim-öğretim ile ilgili karşılaşacakları sorunlara çözüm aramak, gerek öğrenciler arasındaki gerekse öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, öğrencilerin üniversite ve kent içindeki yaşamını kolaylaştırmaya çalışmaktır.

Kapsam

Madde 2-Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hazırlık ve 1.– 6. sınıf öğrencileri ile öğretim üyelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22.madde c fıkrası ile 47. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu yönergede yer alan;

Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni,

Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni,

Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nu

Dekanlık: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nı

Öğrenci: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hazırlık ve 1.– 6. sınıf öğrencilerini,

Danışman: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerini belirtir.

Danışman Görevlendirilmesi

Madde 5-Fakülteye yeni kayıt yaptıran her öğrenci için, ilgili Eğitim-Öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç 15 gün içerisinde, Fakülte Kurulu tarafından bir danışman görevlendirilerek durum öğrenciye ve danışmana bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Madde 6-Öğrencilerin danışmanlara eşit sayıda dağıtılması esastır. Ancak, her öğretim üyesi en az bir öğrenciye danışmanlık yapar. Gerekli hallerde bir danışmana en çok 10 öğrencinin danışmanlığı verilebilir.

Danışmanın Görevleri

Madde 7-

a)        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurumları  Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili Yönetmelik ve Yönergelerle belirtilen hususlarda öğrenciyi aydınlatır.

b)        Öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi yönlendirir.

c)        Öğrencileri ile bireysel veya toplu olarak önceden hazırlayacağı bir program içerisinde bir araya gelerek, öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer konulardaki problemleri hakkında bilgi edinir. Gerektiğinde bu problemleri ilgili birimlere iletir.

d)        Her öğrenci için Öğrenci Bilgi Sistemindeki gerekli iletişim ve diğer bilgileri içeren izlem formlarının doldurulmasını sağlar.

e)        Yılsonunda danışmanlığını yaptığı öğrencilerin başarı, sosyal ve ekonomik durumlarını içeren bir raporu Dekanlığa sunar.

Görüşme Zamanı

Madde 8-Danışman, öğrencilere kendi özel görüşme gün ve saatini danışmanlığa atandıktan sonraki 15 gün içerisinde duyurur. Danışman, öğrenciyle üç ayda en az bir kez görüşür. Danışman, danışmanlığa atandıktan sonra en geç 15 gün içersinde öğrenci işleri servisine öğrencilerle görüşme gününü ve saatini bildirir.

Danışmanlık Sürecinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 9-Danışman ve öğrenciler, OGUBS sistemindeki Öğrenci Bilgi Formunda yer alan bilgi haricinde Fakülte Kurulu tarafından önceden onaylanan anket formlarını uygular ve bu formları Eğitim-Öğretim yılı sonunda doldurarak Dekanlığa ulaştırırlar.

Danışman veya Öğrencinin Değiştirilmesi

Madde 10-Öğrenci danışmanının, danışman da öğrencisinin değiştirilmesini Dekanlığa verecekleri gerekçeli dilekçe ile isteyebilirler. Ancak, bu dilekçelerin işleme konulabilmesi için danışmanın belirlendiği tarihten itibaren en az üç ay geçmiş olmalıdır. Dilekçeler Fakülte Kurulu’nda görüşülerek gerektiğinde yeni öğrenci veya danışman tayin edilir.

Danışmanlık ve Öğrencilik ile Bağdaşmayan Durumlar

Madde 11-Danışman veya öğrencinin bu yönergenin amacı ile bağdaşmayan eylem, davranış ve girişimleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 ve 54. maddeleri hükümlerine göre cezai işleme tabi tutulur.

Yürürlük

Madde 13-Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14-Bu yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Mevcut Öğrencilerin Durumu

Geçici Madde 1-Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihte Fakülte Kurulu tarafından Fakültenin tüm sınıflarındaki öğrenciler için birer danışman belirlenir.

________________________________

(1) 17.09.2008 gün ve 23/2 sayılı Senato Kararı