TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

ESOGÜ Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

AMAÇ
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bilgisayar ağı ve İnternet altyapısı ile bunlarla bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin ilkeleri, Bilişim suçları ile ilgili çıkarılan kanunlar doğrultusunda, belirlemektir.
 
KAPSAM VE DAYANAK
Madde 2- Bu yönerge; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bilişim hizmetlerinden yararlananların, bu hizmetlerin etkin ve verimli kullanımı için uyması gereken esasları kapsar.
 
Madde 3- Yönerge, dayanağını 2547 sayılı kanunun 12. ve 14.cü maddesinden alır.
 
TANIMLAR
Madde 4 - Bu yönergede geçen:
a)  Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,
b)  Bilgisayar Ağı: Bilgisayarlar arasında veri/bilgi aktarımı ve etkileşimini sağlayan, geniş ve dar alanlar bütünlüğünde fiziki ağ yapısı ile bunu destekleyen ve kullanımını gerçekleştirmeye yarayan tüm donanım ve yazılımların oluşturduğu sistemi,
c)  Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
d)  İnternet Altyapısı: Ulusal ve uluslararası bilgisayar ağı üzerinde tüm kullanıcı uçlarının adres yapılarını ve veri/bilgi iletişimi kurallarını içeren belirli protokoller ile etkileşimi ve iletişimini sağlayan bir sistemi,
e)  ULAKNET, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin bağlı bulunduğu ulusal ağ,
f)   Bilişim Kaynakları: Mülkiyeti veya kullanım hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesine ait olan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesince kiralanan veya lisanslanan bilgisayar ağı, İnternet altyapısı, bilgisayar sistemi, bilgi sistemlerinde oluşan verileri, donanımı, yazılımı ve hizmetlerinin tümünü,
g)  Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, konservatuar, araştırma ve uygulama merkezleri, hastaneler), idari birimler (daire başkanlıkları, müdürlükler) ve spor-kültür-sosyal etkinliklerin yürütüldüğü birimleri,
h)  Kullanıcılar: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik ve idari görevlerindeki kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenimini sürdürmekte olan kayıtlı tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri,
i)  Kullanıcı Hesabı: Kullanıcıya tahsis edilen e-posta hesabını,
j)  Kullanıcı Sitesi: Kullanıcıya tahsis edilen web sitesini,
k)  Bilişim Destek Hizmetleri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kurulumu, kullanıma sunumu, bakımı, onarımı ve diğer teknik destekler ile ilgili Rektörlükçe belirlenen yetki ve sorumluluk düzeylerinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimlerce yerine getirilen hizmetleri
ifade eder.
 
BİLGİSAYAR AĞI VE İNTERNET KULLANIMI ESASLARI
 
Madde 5- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanımında altyapıyı, donanımı ve yazılımı zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici ve sağlıklı çalışmasını engelleyici hiçbir girişimde bulunulmaması; kaynakların verimli kullanılması en temel ilkedir.
 
Madde 6- Üniversite Bilişim Kaynakları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Üniversite yönetmelikleri başta olmak üzere yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
 
Madde 7- Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanım amacında hizmet vermesi esastır.  
 
Madde 8- Üniversite bilgisayar ağı ve İnternet alt yapısının üzerinde yer aldığı ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) ve diğer ulusal ve uluslar arası ağların kullanım politikalarına, Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan tüm Birimlerin ve tüm Kullanıcıların uyma ve bu bağlamda gerekli önlemleri alma zorunluluğu vardır.
 
Madde 9- Üniversite Bilişim Kaynaklarının herhangi bir amaçla kullanım hakkı Rektörlüğe aittir; Rektörlükçe onay verilmeden gerçek veya tüzel kişilere verilemez.
 
Madde 10-Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanımında kaynakların kullanıcılar arasında adil paylaşımının sağlanması; başkalarına kullanım olanağı vermeyecek biçimde trafik yaratılmasına yönelik önlemler alınması, kaynaklara zarar verebilecek tehlikelere karşı risk ve güvenlik önlemleri alınması, kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve gizliliğin korunması, veri-bilgi ve kaynak yedeklemesi yapılması esastır.
 
Madde 11-Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenliği bozan durumlara ve girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve kullanıcı kimlik belirlemelerinin gerçekleştirilmesi için yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır.
 
Madde 12- Üniversite Bilişim Kaynakları üzerinde bulunan ve kullanılan yazılım ve yerel ağlar dahil her türlü donanım bunlarla ilgili kullanım koşullarına uyarak kullanılır.
 
Madde 13- Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.
 
Madde 14- Üniversite Bilişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira edici ve karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde kullanılamaz, üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.
 
KULLANICILARIN HAK VE SORUMLULUKLARI 
 
Madde 15- Kullanıcılar, bu yönerge kapsamında belirtilen esaslara uymak kaydıylaEskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını tanımları ve yetkileri çerçevesinde kullanma ve Madde 10’da belirtilen hizmetlerin kendilerine sunulması hakkına sahiptir. Kullanıcıların sorumlulukları şunlardır:
a) Kullanıcılar, kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamaktan, güvenlik eksikliğinden kaynaklanacak zararlardan ve bilgisayarda yer alan bilgileri kritik olma düzeyine göre yedeklemekten sorumludur. Bu zararları azaltmak için işletim sisteminin güncelliğini takip etmek ve üniversite tarafından sunulan güvenlik yazılımlarını yüklemek kullanıcının sorumluluğundadır.
b) Akademik personel, idari personel ve öğrencilere bir e-posta adresi ve teknik olanaklar dahilinde bir web alanı verilir. Bu hizmet üniversite aracılığı ile yapılan başvuru sonucunda Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi başkanlığınca yerine getirilir. Başvurular idari bürolardan alınan başvuru formlarının doldurulması ve şahsen başvuru yoluyla olur.
c) Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini kabul eder.
ç) Kullanıcı, İnternet erişimi sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, Eskişehir Osmangazi Üniversite’sinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.
d) Kullanıcı, İnternet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği elektronik posta mesajlarında ve kendisine tanınacak web sayfası yayınlama hakkı içerisinde hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım ve konusu suç teşkil eden postalama ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz.
 
e) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde pornografik içerikli resim, animasyon, video vb. bulunduramaz ve benzeri içerikli sitelere bağ (link) veremez. Üniversiteye ait ağ ve sunucu bilgisayarlar uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması (akademik ve bilimsel araştırma amaçlı olanlar hariç) amacıyla kullanılamaz.
f) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgelere yer veremez. Kamu ve ticari servisler ile şahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar kullanamaz.
g) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde site veya ticari yazılımları kırıcı (Hack/Crack) yazılım ve belgeleri eğitim amacı dışında bulunduramaz ve yayınlayamaz. Başka bir sistemin posta sunucusunu veya başka bir kullanıcının posta hesabını ilgili kişinin açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanamaz.
h) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretim ve dağıtımını yapamaz.
ı) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde açığa çıkarılmış şifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında bulunduramaz. Kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim kaynaklarını yetkisiz kullanmaya, başkalarının verilerini tahrip etmeye, şahsi bilgilere erişmeye, başkalarına ait çalışmaları bozmaya ve tahrip etmeye yönelik çalışmalar ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz.
i) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde ticari reklamlara ve üyelik ile sağlanan yerli/yabancı destekleyici (sponsor) reklamlarına ve/veya bağlarına yer veremez. Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar gönderemez.
j) Hesabında ve/veya sitesinde yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek hukuki sorumluluklar tümüyle kullanıcıya aittir. Kullanıcı, fikir ve sanat eserleri kanununa göre başkalarının fikri haklarını ihlal edici mahiyette materyalin dağıtımını yapamaz.
k) Kullanıcı hesabı ve/veya sitesi; Türkiye Cumhuriyeti yasalarının belirlediği yasadışı kullanımlarda, üniversite tarafından belirlenen kullanım politikalarına uyulmadığı durumlarda, kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda, üniversite bilişim kaynaklarının akademik amaçlı çalışmaları engelleyici biçimde akademik amaçlı olmayan, ticari ve yasadışı amaçlı kullanıldığı durumlarda, kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda, sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahele etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda, lisanssız, korsan yazılımların kullanıcı hesabı ve/veya sitesinde bulunduğu tespit edildiği durumlarda, sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda, kullanıcıya haber verilmeksizin üniversitenin talebi ile Bilgi İşlem Dairesi tarafından geçici olarak kapatılabilir. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir.
l) Üniversite ve ULAKNET'ne ait sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi, servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak faaliyetlerde bulunulması yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Üniversite bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar.
m) Üniversite, İnternet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden, İnternet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda hiçbir zaman sorumlu tutulamaz.
n) Kullanıcı, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu yönergede yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi yönde bir tutum tespit edildiği taktirde İnternet ve e-posta kullanım hakkının sona erdirileceğinin bilincindedir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı taktirde bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur. Üniversite meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak bu kullanım esasları ve politikasını değiştirme hakkına sahiptir. 
o) Kullanıcı, bu yönergede açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden,İnternet etik kurallar çerçevesinde kabul gören tüm evrensel kurallara uymak zorundadır. Kullanıcı anılan kurallara uymadığı takdirde; hesabının geçici süre ile dondurulması, devamı veya tekrarı halinde kullanıcı hesabının iptali yaptırımı uygulanacaktır.
ö) Üniversite uzun süre boyunca kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 
 
 
KULLANIMA SUNAN BİRİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI               
 
Madde 16 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunulmasında görev yetki ve sorumlulukları olanlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Madde 4-g’de belirtilen birimlerin yöneticileridir. Bunlar Rektörlükçe belirlenen stratejiler, hedefler ve kararlar doğrultusunda Bilişim Kaynaklarının planlanması, temini, dağıtımı, kullanımı, bakım-onarım ve destek hizmetleri verilmesi, açık erişim ve benzeri konularda teknik ve idari etkileşim ve işbirliği içerisinde hareket ederek Bilişim Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlarlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Madde 8’de belirtilen ve Üniversite olarak uyulması zorunluluğu olan tüm politikalar, protokoller ve kuralları Üniversitenin tüm birimlerine ve Kullanıcılara güncel olarak bildirmek, Madde 10’da belirtilen hususlarda merkezi düzenlemeleri yapmak ve bu bağlamda Üniversitenin tüm birimleri ile etkileşerek Bilişim Kaynaklarının kullanımında gerekli uygulamaları desteklemek yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile bire bir etkileşimi ve işbirliğini sağlamak üzere Bilişim Kaynaklarından sorumlu kişileri belirler; ilkeler kesiminde yer alan esaslar çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanımını örgütler ve denetler; bu amaçla gerekli her türlü bilgilendirme, esaslara uyulmayan durumları ve esaslara uymayan kullanıcıları ve kişileri belirleme, ilgili yaptırımları uygulama işlerini Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teknik desteği ve işbirliğini de alarak yürütür.
           Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgisayar ağında oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye indirebilmek için, kullanıcılara güvenlik yazılımları (anti-virüs, anti-spam ve kişisel güvenlik yazılımı) temin eder ve işletim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini izleyerek kullanıcıları bilgilendirir.
 
UYGULAMA VE YAPTIRIM           
 
Madde 17 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Kullanımı ile ilgili konularda Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Madde 5-15’de yer alan esaslara uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımları uygular:
a)        Kullanıcı sözlü veya  yazılı olarak uyarılır. Yaptırım konusu olan eylem bilim etiği ihlali kapsamında ise konu “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu”na iletilir ve Kurul kararına göre  bilişim kaynaklarına erişimin geçici engellenmesi, soruşturma açılması ve diğer yasal süreçler başlatılabilir. Yaptırım konusu eylemin, Kurula gönderilmesi gerekmiyor ise, kullanıcının eylemine göre üniversitenin İnternet  kaynaklarına erişimi geçici olarak kısıtlanabilir veya engellenebilir.
b)        Kullanıcılarının kasıt içeren eylemlerini tekrarlamaları durumunda  bağlı bulundukları Birim, gerekli önlemlerin alınması konusunda sözlü ve yazılı olarak uyarılır. Birim, uyarılara rağmen işbu yönerge esaslarını uygulamaz ise üniversitenin İnternet ağı ve bilişim kaynaklarını kullanması, gerekli tedbirler alınana kadar engellenir.
c)        Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası belirtilen esaslara uyulmayan durumların tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve üniversitenin İnternet ağı, ULAKNET ve İnternet ile bilişim kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etki ve tahribatın fazlalığına bağlı olarak belirlenir. Yönergede belirtilen ilke ve esaslara uymayan veya uygulamasını kasten engelleyen kullanıcılar veya kullanıma sunan birimdeki görevliler hakkında duruma bağlı olarak, disiplin ve idari işlemler uygulanır.
d)        Bu yönergeye ve ilgili kanunlara aykırılık hallerinde Rektörlük gerekli tedbirleri alır ve uygular.
e)        Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası Madde 5-15’de belirtilen esaslara uyulmayan durumların tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve Üniversite Bilişim Kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etkiye bağlı olarak belirlenir.
  
Madde 18- Üniversite bilişim kaynaklarını kullanan kullanıcı işbu Yönerge maddelerini kabul eder. Kullanıcılar ayrıca Yönergenin ilgili olduğu Kanun ve Yönetmeliklere de aykırı davranamazlar.
 
Yürürlük             
Madde 19- Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme              
Madde 20- Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 
 
_________________________________________
 
(1) 07.11.2007 gün ve 23/1 sayılı Senato Kararı.